δημοκρᾰτία, -ας, ἡ
• Alolema(s): dór. δαμ- IPE 12.401.14 (Quersoneso Táurico III a.C.), ICr.3.3.3A.14 (III a.C.), -κράτεια TAM 3(1).2.15 (Termeso II a.C.)


1 democracia, gobierno popular δημοκρατίας κατίστα establecía regímenes democráticos Hdt.6.43, δημοκρατίαν κατέστησαν del gobierno de los atenienses en Samos, Th.1.115, cf. Pl.R.557a, D.S.12.27, Fauorin.Cor.16, διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας οἰκεῖν δ. κέκληται Th.2.37, λόγῳ μὲν δ., ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή del gobierno de Pericles, Th.2.65, πόλις ... πολιτεύουσα ... κατὰ δημοκρατίαν Th.3.62, δημοκρατίας γε κατεγιγνώσκομεν οἱ φρονοῦντες τι Th.6.89, cf. Pl.Plt.301c, Sallust.11, δ. ... ὅταν ᾖ κύριον τὸ πλῆθος Arist.Pol.1279b21, τὴν δημοκρατίαν συνδιετήρησαν τῷ [δήμῳ IEryth.29.12 (III a.C.), cf. ILampsakos 4.33, IPr.44.15 (ambas II a.C.), καταλῦσαι τὴν δημοκρατίαν derribar la democracia Th.8.47, μ[ηδὲν ὑ]πεναντίον πρᾶξαι ... τεῖ δημοκ[ρατί]ᾳ τεῖ ἐξ ἁπάντων Ἀθηναίων SEG 28.60.82 (Atenas III a.C.), cf. SIG 283.6 (Quíos IV a.C.), ἀ[πέθαν]ον [β]ιαίῳ θανάτῳ ἐν τῇ ὀλιγ[αρχίᾳ β]ο[ηθ]ντες τῇ δημοκρατίᾳ SEG 28.46.6 (Atenas V a.C.), cf. IG 22.448.55, 509.9 (ambas IV a.C.), como acusación por parte de los demagogos, Ar.Pl.949, cf. Isoc.16.4, And.Myst.95, ICr.l.c., TAM l.c., D.S.11.55, I.AI 19.173, Fauorin.Cor.5, D.C.45.17.6, Philostr.VS 498, ἔκ τε ὀλιγαρχίας δ. γίγνεται καὶ ἐκ δημοκρατίας τυραννίς Pl.R.562a, ἐν δημοκρατίᾳ δεινὰ ποιεῖν τοὺς ἠτυχηκότας ... ὑβρίζων D.18.132, τῆς δημοκρατίας ἀδιάλλακτος irreconciliable con la democracia D.8.43, 10.15, ἀποκαταστῆσαι δημοκρατίαν restablecer el régimen democrático D.S.18.55, cf. 11.68, Καλχηδόνιοι ... τῆς δημοκρατίας τῶν Βυζαντίων ἐγεύσαντο Theopomp.Hist.62, ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ ἐν τῷ Πόντῳ οὔσης δημοκρατίας Aen.Tact.11.10bis, ἐλευθερία καὶ δ. Plb.6.57.9, cf. Didyma 358.6 (II a.C.), αὐτονομία καὶ δ. ISmyrna 573.10, 65 (III a.C.), δ. καὶ ἰσονομία ISmyrna 573.67 (III a.C.), δ. τῶν μεγάλων ἀγαθὴ τιθηνός la democracia es buena nodriza de grandes genios Longin.44.2, καθαπτόμενος μὲν δημοκρατίας arremetiendo contra el gobierno popular Philostr.VS 502, de la República romana, D.C.45.36.2
op. otras formas de gobierno, op. πλουτοκρατία X.Mem.4.6.12, op. οἱ βέλτιστοι X.HG 2.3.25, cf. Ath.1.5, op. ἀριστοκρατία Plb.6.3.5, op. ὀλιγαρχία Isoc.3.18, op. τυραννίς Plb.11.13.7, op. δυναστεία D.C.83.4, op. βασιλεία D.Chr.22.3, τὴν μοναρχίαν τῇ δημοκρατίᾳ μίξας D.C.56.43.4, ἡ ἀρίστη πολιτειῶν ... δ. Ph.1.298, cf. 1.307, φιλελεύθερος ... καὶ δημοκρατίας ἐραστής I.BI 4.320, gener., Isoc.8.14, Pl.Lg.701a, D.60.26, D.Chr.3.47, 31.6, Plu.Per.16, 25, Luc.Tyr.9, 10, D.C.36.32.1
fig. organización al modo democrático, corporativa, sistemática τῶν ἀτόμων ἡ δ. Dion.Alex.Fr.4, ἡ τῶν παθῶν δ. Gr.Nyss.Eun.3.1.31.

2 personif. Democracia ὦ δ. Ar.Ach.618, Au.1570, Luc.Tim.57, ἱεροποιῶν καὶ θύων ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας Antipho 6.45, θ]υσί[α] τῇ Δημοκρατίᾳ IG 22.1496.131 (IV a.C.), Δ. τε καὶ Δῆμος inscr. en el Cerámico, Paus.1.3.3, ἄγαλμα τῆς Δημοκρατίας IG 22.1011.62 (II a.C.), SIG 694.31 (Pérgamo II a.C.).