δημηγορία, -ας, ἡ


1 discurso, declamación, arenga esp. polít., Pl.Phdr.261d, Ap.36b, Tht.162d, D.7.20, 10.2, Din.1.31, Plb.12.25a.3, D.S.19.3, D.L.1.61, D.Chr.12.62, D.H.Isoc.15.1, Th.43.2, Amm.1.4.3, Plu.2.836b, Hld.10.17.1, Philostr.VS 628, Iambl.VP 258, Iul.Or.3.75b, αἱ Δημοσθένους δημηγορίαι Aeschin.3.137, Luc.ITr.14, αἱ Φιλιππικαὶ δημηγορίαι Plu.Dem.12, ἡ περὶ τῆς συμμαχίας δ. πρὸς Δημοσθένην D.S.16.85, ἡ πρὸς Ἀθηναίους δ. Gr.Nyss.Eun.3.10.5, ἡ ἐν τοῖς μυρίοις ... δ. el discurso pronunciado ante los diez mil Aeschin.2.79, αἱ κοιναὶ δημηγορίαι Anaximen.Rh.1421b13, ἐλέγετο ... ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς διεκπεσεῖν κἀν δημηγορίαις εἶναι se decía que escapó al foro y estaba arengando a la gente I.AI 19.136.

2 oratoria política ῥητορικὴ δ. Pl.Grg.502d, op. la forense ἧττόν ἐστι κακοῦργον ἡ δ. δικολογίας Arist.Rh.1354b28.

3 sent. dud., quizá bobada, necedad pero tal vez contraseña en una ceremonia de iniciación, Origenes Cels.6.33.