δενδρομαλάχη, -ης, ἡ


bot. malva arbórea, Lavatera arborea L., Gal.12.67, Gp.15.5.6, Hippiatr.Cant.33.5.