δελφίς, -ῖνος, ὁ
• Alolema(s): δελφίν Mosch.3.37 (cód.), Man.5.157, eol. βελφίς Et.Gen.β 140


I 1delfín, Il.21.22, Od.12.96, Hes.Sc.210, Archil.206.7, Pi.P.2.51, B.17.97, Hdt.1.24, E.El.435, Ar.Eq.560, Arist.HA 489b2, 509b10, 591b9, GA 718b31, Iuu.476b14, Orph.H.24.8, Call.Fr.229.13, A.R.4.933, Opp.H.1.648, Babr.39.1, Ach.Tat.1.1.13, 6.13.2, Longus 2.26.2, 3.27.4, Artem.2.16, D.C.48.52.1, Q.S.3.272, Nonn.D.1.73, 6.308, como adorno, Stesich.48, IG 22.1425.372 (IV a.C.), como marca de caballo Arch.Ath.Cavalry 16 (Atenas IV a.C.), en los límites de un hipódromo, D.C.49.43.2
fig. de los tirrenos, Nonn.D.44.247, prov. δελφῖνα νήχεσθαι διδάσκεις Fr.Lex.I 62.

2 la constelación del Delfín Democr.B 14, Arist.Mete.345b22, Arat.316, 598, Eratosth.Cat.31, οὐρανίῳ Δελφῖνι θαλάσσιος ἤντετο δ. Nonn.D.43.191.

II mec.

1 bloque de plomo en forma de delfín que se arrojaba sobre barcos enemigos τοὺς δελφῖνας μετεωρίζου Ar.Eq.762, cf. Pherecr.12, Sch.Ar.ad.loc., que se ponía en la boca del pez muerto usado como cebo, Opp.H.3.290, 4.81.

2 bloque de plomo para equilibrar un barco, lastre Paus.Gr.δ 6.

3 plu. topes de una máquina, Orib.49.4.44.
• Etimología: Deriv. en -ίς (como ἀκτίς, ὠδίς, etc.) de la r. que da lugar a δελφύς ‘matriz’, ἀδελφός ‘hermano’, qq.u., e.e. *gelbh-, por tratarse de un mamífero.