δέλτα, τό
• Morfología: [indecl., pero gen. δέλτατος Democr.B 20]


1 delta cuarta letra del alfabeto gr., Democr.l.c., Achae.33, Pl.Cra.427a, IKnidos 203 (heleníst.), Luc.Iud.Voc.10, S.E.M.9.244, AP 1.108, κάμηλον ... κε]χαραγμέν[ον ἐ]πὶ μηρῷ δεξιῷ δ. καὶ ἰῶτα BGU 468.26 (II d.C.).

2 pubis femenino, Ar.Lys.151.

3 astr., la constelación del Triángulo Ptol.Tetr.1.9.19 (var.).

4 arq. frontón ἀετὸς προπύλαιος· τὸ νῦν λεγόμενον ἀέτωμα ἢ δ. AB 202.20.
• Etimología: Prést. de una lengua semít., cf. hebr. dáleth.
Δέλτα, τό


indecl. Delta

I delta de un río

1 llamado así por su semejanza con la letra Δ: del Nilo, entre los brazos del Canopo y Pelusio, Hdt.2.13, 15, 41, Pl.Ti.21e, PCair.Zen.90.7, PRev.Laws 31.6 (ambos III a.C.), Plb.3.49.7, D.S.1.33, 34, I.BI 2.495, Str.1.2.23, 17.1.4, Arr.An.5.4.1, Ptol.Geog.4.5.16, Paus.6.26.9, ISmyrna 901.6 (II d.C.), Ach.Tat.3.24.2
del Indo, Str.15.1.33, Arr.An.6.14.5, 17.2, Ind.2.6.

2 reg. costera de Tracia entre el Ponto Euxino y la Propóntide, X.An.7.1.33, 5.1.

II 1aldea de Egipto en el extremo meridional del Delta del Nilo, actual El Warraq, Str.17.1.4.

2 ciu. de Siria, St.Byz.

3 lugar de Argos, Paus.2.21.1.

4 el distrito cuarto de Alejandría, donde en origen se concentraban los judíos BGU 1116.7, 1151.40 (ambos I a.C.), I.BI 2.495, ὑποστράτηγος δ. γράμματος POxy.2340.5 (II d.C.).