δεινός, -ή, -όν


I 1que inspira terror, terrible

a) de pers., esp. dioses y héroes: de Príamo Il.3.172, Tetis Il.18.394, Ulises Od.8.22, Χάρυβδις Od.12.260, de Tifón δ. πέλωρον Hes.Th.856, cf. h.Ap.306, Ἀθήνη Hes.Th.92, de Eros δεινότατος θέων Alc.327.1, ἑταῖρος Thgn.925, Ἄρης AP 7.312 (Asinius Quadratus), c. inf. δ. ἰδεῖν de Solón, Sol.1.6, de Edipo δ. μὲν ὁρᾶν, δ. δὲ κλύειν terrible de ver y terrible de escuchar S.OC 141, Νηρεὺς ... δ. ἰδεῖν Nonn.D.43.256, c. dat. Νύμφαι ... δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις Theoc.13.44
de anim., de un león δ. ... ἰδέσθαι terrible de ver, Od.22.405, cf. Pi.N.4.64, πέλωρα Theoc.24.59, ὄφις A.R.4.1506, Orph.A.928, de la ballena χαυλιόδους Opp.H.5.326;

b) de cosas y abstr. κλαγγή Il.1.49, δ. σάκος escudo terrible por su tamaño e.e. enorme, Il.7.245, ὅπλα Il.10.254, cf. Orph.H.19.8, 28.10, ᾌδος κυνέη Hes.Sc.226, Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ... δεινοτάτους ἀναπέμπει Pi.P.1.26, de la guerra, Pi.P.2.64, πῦρ B.3.53, Ἀίδεω ... μυχός Anacr.36.9, κτύπος Tyrt.1.57, ἄεθλον Xenoph.2.5, εἰ δέ τοι δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν si para ti fuera terrible lo que es terrible Simon.38.18, ἔπος Thgn.414, (νοσήματα) Hp.Nat.Hom.10, cf. Haem.2, οἶνος E.Cyc.678, πρίονες Trag.Adesp.114.3, ἡγούμεθα ... δεινὰ ... ἃ καὶ δέος παρέχει consideramos terribles las cosas que producen terror Pl.La.198b, πρᾶγμα Pl.Euthd.298c, βάσανος And.Myst.30, κυδοιμός A.R.1.1029, σόλος Ἄρεος A.R.3.1366, ὄλεθρος Opp.C.4.226, ἀνάγκη Orph.H.2.9, 3.11, Ἀθηναίης δ. χόλος Od.3.145, cf. Eleg.Alex.Adesp.1.10H., Νέμεσις δ. ... θεῶν AP 6.283;

c) neutr. pred. δεινόν (εἶναι) ser terrible c. inf. u or. c. conj. εἰ καὶ δ. τῳ ἀκοῦσαι aunque para alguno sea terrible oírlo Th.1.122, δ. μὲν πόλιν ... μῆνιν ... κεύθειν E.Heracl.759, ἢ δεινόν γ' ἂν εἴη, εἰ ... o al menos sería terrible que ... And.Myst.30, οὔκουν δ., εἰ ...; E.Hec.592, cf. Ph.2.138, Hsch.;

d) neutr. como adv. de forma terrible δ. δερκόμενοι mirando con expresión terrible, Il.3.342, Hes.Sc.160, cf. Alc.298.24, ἤϋσε ... δ. lanzó un grito terrible, Il.11.10, βρόντησε Il.20.56, cf. Triph.118, παπταίνων Od.11.608, δ. γ' εἶπας S.Ai.1127, ὑπογλαύσσοντα Call.Dian.54, ἐπεβρωμᾶτο Call.Del.56, ἰαχεῦσιν Call.Del.145, ὑπεβρυχᾶτο Triph.319, δ. γὰρ ἀύτεον ἀμφοτέρωθε Q.S.6.349;

e) subst. neutr. τὸ δ. el terror, lo que infunde terror A.Ch.634, Eu.517, S.Fr.201f
τὰ δεινά acciones terribles δείν' ἔρξ[' realizó acciones terribles Hes.Fr.25.20
τὰ δεινά monstruos que aterrorizan τὰ δεινὰ θηρίων Γῆς εἶναι Call.Fr.595
τὸ δεινότατον lo más sorprendente τοῦτο γάρ τοι καὶ τὸ δεινότατόν ἐστι, ὅτι ... Luc.Nigr.20.

2 peligroso uso pers. c. μή: ὥστε οὐδὲν δεινοί τοι ἔσονται μὴ ἀποστέωσι de forma que no habrá ningún peligro de que se te subleven Hdt.1.155, neutr. pred. δεινὸν γίνεται μὴ ... existe el peligro de que ... Hdt.7.157, ἔστι δεινότατον ... μὴ ... And.3.1
c. inf. δεινὸν ἦν ... ἐλθεῖν Lys.12.87
subst. τὸ δ. el peligro τὸ δ. τὸ πείσομαι el peligro que voy a correr Hdt.7.11, τὰ δείν' ὁρᾶν S.Ph.504, cf. 502, πρὸς τὸ δ. ἔρχεται S.Fr.351, cf. Hp.Aër.23, ἐκτὸς τοῦ δεινοῦ fuera de peligro Plb.1.57.8, συνεγγίζοντος τοῦ δεινοῦ Plb.30.7.3, ὡς ἐγγὺς ἦν τὸ δ. Plu.Pomp.70, ἡδονὴ ... ἐπιτείνει τὸ δ. el placer acrecienta el peligro Aristid.Quint.64.7.

3 de sentimientos irresistible ἵμερος Hdt.9.3, τὸ ξυγγενές τοι δεινὸν ἥ θ' ὁμιλία los vínculos de sangre y amistad son algo irresistible A.Pr.39, δεινὸν τὸ κοινὸν σπλάγχνον A.Th.1031, τὸ τίκτειν S.El.770, οἶκτος S.Tr.298, ἔρως Pl.Tht.169c, φόβος E.Hipp.1218, LXX Ib.33.15, Orph.H.39.3
c. ref. a un estilo oratorio vigoroso, apasionado, vehemente πράγματά τινα ἐξ ἑαυτῶν ἐστι δεινά hay asuntos que por sí mismos son vigorosos Demetr.Eloc.240.

4 subst. τὸ δ. mal, cosa penosa

a) c. ref. a malos tratos o indignidades δ. πάσχειν, δ. παθεῖν sufrir malos tratos πάθοιμέν τ' ἂν δεινότερα ἢ ... Th.3.13, δεινὰ πάσχω E.Andr.395, cf. Sapph.94.4, Ar.Ra.252, Pl.Prt.317b, Plb.5.98.4, Ph.1.670, Vett.Val.111.32, op. δεινά δρᾶν: εἰ δείν' ἔδρασας, δεινὰ καὶ παθεῖν σε δεῖ S.Fr.962, cf. Antipho 3.3.3;

b) δ. ποιεῖσθαι considerar indigno o abusivo, irritarse por algo δεινὰ ποιεύντων Hdt.3.14, 5.41, δ. ποιησάμενοι Th.1.102, c. inf. δ. ποιεύμενοι ὑπὸ Μήδων ἄρχεσθαι Hdt.1.127
ἐν δεινῷ τίθεσθαι indignarse I.AI 18.372;

c) subst. τὸ δ. mal δεινόν τί <οἱ> κάρτα οὐκ ἂν γένοιτο no experimentaría ningún mal Hp.Morb.4.54, αἰώνιόν τι δεινόν Epicur.Ep.[2] 81, cf. Phld.Cont.5.12, τί γὰρ ἂν πάθοι δεινὸν ἄνθρωπος; Philostr.VS 573
indignación τὸν δὲ δεινόν τι ἔσχε ἀτιμάζεσθαι πρὸς Πεισιστράτου se apoderó de él la indignación al verse ultrajado por Pisístrato Hdt.1.61.

II 1de pers. terrible por superioridad o habilidad e.e. capaz, hábil frec. c. sent. peyor.:

a) abs. δ. τε καὶ σοφός Hdt.5.23, Pl.Prt.341a (= Prodic.A 14), με ... δεινὸν ... καὶ ἀκριβῆ Lys.7.12, διὸ καὶ τοὺς φρονίμους δεινοὺς καὶ πανούργους φαμὲν εἶναι Arist.EN 1144a27
op. ἰδιώτης experto, entendido D.4.35, cf. Hsch.
hábil en sent. práctico, op. φιλόσοφος Pl.Tht.164d, op. σοφός Pl.Phdr.245c, ref. a Hermes γλώσσης δεινὸν ὅπλον ... ἀνθρώποισι Orph.H.28.10;

b) c. dat. de rel., ref. a la capacidad oratoria, c. sent. peyor. γλώσσῃ δὲ δεινοῦ καὶ σοφοῦ de Ulises, S.Ph.440, γλώσσῃ σὺ δ. S.OC 806, c. ac. de rel. δ. ... τὴν τέχνην experto en su arte Ar.Ec.364, δ. τὰ δικανικά Philostr.VS 499, οἱ δεινοὶ τὰ γεωργικά los agricultores Aristid.Quint.64.19;

c) c. inf. δ. ... εὑρεῖν hábil en descubrir A.Pr.59, δεινοὶ πλέκειν ... μηχανάς de los egipcios hábiles en urdir artimañas A.Fr.373, λέγειν ... δ. elocuente S.OT 545, E.Med.585, Alcid.1.6, δ. εἰπεῖν D.20.150, δ. ἄνθρωπος πράγμασι χρῆσθαι un hombre capaz de acomodarse a las circunstancias D.1.3, cf. Philostr.VS 566
fig. νόσος ... δεινὴ φαγεῖν enfermedad experta en devorar Ar.Nu.243, αἱ γὰρ εὐπραξίαι δειναὶ συγκρύψαι τὰ τοιαῦτ' ὀνείδη D.2.20;

d) c. dif. giros prep. περὶ τοὺς λόγους Pl.Euthd.304d, περὶ τὸ ἀδικεῖν Pl.R.405b, περὶ Ὁμήρου Pl.Io 531a, δ. εἰς τὰ πάντα hábil en todas las cosas Ar.Ra.968, ἀμφὶ ταῦτα Arr.Tact.9.5, τῶν ἀνδρῶν τῶν κατὰ χειρουργίαν δεινῶν Ael.VH 3.1, ἐν λόγοισι δ. Ὑπερείδης Hipérides hábil en palabras Timocl.4.7;

e) neutr. plu. sup. como adv. ὡς δεινότατα κατηγορῆσαι acusar de la manera más hábil posible Luc.Prom.5.

2 sent. peyor. bribón, truhán τις Pl.Euthphr.3c, c. giro prep. ὑπὸ πανουργίας Pl.Tht.176d.

3 subst. neutr. plu. τὰ δεινά maravillas πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει muchas son las maravillas y ninguna hay que supere al hombre S.Ant.333.

III adv. -ῶς

1 mal, penosamente δ. φέρειν soportar mal Hdt.2.121γ, διατεθῆναι Lys.3.27, δ. ἔχειν encontrarse mal X.An.6.4.23, POxy.1161.11 (IV d.C.), δ. δὲ καὶ ἀπόρως ἔχει μοι estoy en una situación penosa y sin salida Antipho 1.1.

2 c. valor semejante al de un superlativo extraordinaria, excesivamente, muy μέλαινα δ. muy negra Hdt.2.76, ἄνυδρος Hdt.2.149, δ. ἦσαν ἐν φυλακῇσι Hdt.3.152, ἐς ἤβην καὶ κοιλίην ὅλην δ. ὁ πόνος καταιγίζων Hp.Epid.7.33, δ. πώς εἰμ' ἐπιπλήσμων Metag.2, θαμβούμενοι δ. terriblemente espantados LXX Sap.17.3, ἀνελεύθερος Plu.2.46d, ἀσθενεῖ δ. está muy enfermo, BGU 595.14 (I d.C.), SB 12606.6 (III d.C.), cf. Hsch.
vigorosamente, vehementemente κἂν μὴ δ. λέγωσιν Demetr.Eloc.240
en sup. de la manera más terrible τοὺς δ' ἅμα πάντας ἄγγελοι ... δεινοτάτως κολάσουσιν Orac.Sib.2.290.

3 hábilmente δ. καθαπτόμενον ἐν ἀπολογίας ἤθει Philostr.VS 503, δ. τῷ πλάσματι ... ἐφαρμόζοντες Iren.Lugd.Haer.1.3.6, cf. Epiph.Const.Haer.31.15.7, Eust.668.53, Sch.Min.Il.7.97.
• Etimología: De *δϜεινός, adj. verbal de la raíz que da lugar a δείδω q.u., e.e. *du̯eH3- ‘dos’.