δακρύζω


llorar δακρύζεις καὶ στενάζεις Apoc.Sedr.12.1, εἰσὶν δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ (del caballo con fiebre) στυγνοὶ καὶ θολοὶ ... καὶ δακρύζουσιν πάντοτε Hippiatr.Lugd.2.