δίσκος, -ου, ὁ


I 1disco cuyo lanzamiento constituía un juego atlético λαοὶ ... δίσκοισιν τέρποντο Il.2.774, ὅσσα δὲ δίσκου οὖρα κατωμαδίοιο πέλονται, τόσσον ἐπιδραμέτην la distancia a que llegan los tiros del disco lanzado desde el hombro, tanta corrieron a la par, Il.23.431, λάβε δίσκον μείζονα καὶ πάχετον Od.8.186, τόν ῥά ποτ' αὐτὸς Φοῖβος ... κτάνε νηλέ]ϊ δίσκῳ Hes.Fr.171.8, cf. E.Hel.1472, δίσκον τροχοειδέα ῥίπτων B.9.32, cf. Gal.6.134, λιθίνοις ... ἐν δίσκοις en discos de piedra Pi.I.1.25, δ. χαλκς como ofrenda IG 22.1425.411 (IV a.C.), cf. IG 11(2).161B.129 (III a.C.), δίσκου κλάσματα τρία ID 366A.53 (III a.C.), Ἐρυσίχθονα δ. ἔτυψεν Call.Cer.85, cf. Simon.FGE 856, E.IA 200, Fr.282.17, Arist.Fr.533, AP 5.19 (Rufin.), 11.84 (Lucill.), Hsch.

2 juego del (lanzamiento de) disco οἷον οἱ φαῦλοι αὐληταὶ κυλιόμενοι ἂν δίσκον δέῃ μιμεῖσθαι Arist.Po.1461b31, τὸ ἅλμα καὶ ὁ δ. Gal.5.910, ἐν[είκα λ]όνχᾳ, δίσκ[ῳ IPE 12.130.18 (II/III d.C.), ἴδρις ... δίσκου experto en el lanzamiento del disco, IAmastris 44.7 (II d.C.), κατὰ τὴν Αἶαν γυμνάσια καὶ δίσκοι Sch.A.R.4.1217-19a.

II de cosas en forma de disco

1 el disco solar, Placit.2.24.1, Alex.Aphr.Pr.2.46.

2 plato, fuente, bandeja δίσκοι λιμοφορῆες AP 11.371 (Pall.), cf. Poll.6.84, BGU 388.2.22 (II/III d.C.), PCornell 33.11 (III d.C.), Lib.Decl.30.24
crist. patena, AP 9.818.

3 espejo redondo νεότητος ἑταῖρον δίσκον AP 6.18 (Iul.Aegypt.).

4 disco metálico usado como instrumento de percusión, especie de gong usado para señalar la entrada al gimnasio μετὰ τὴν τοῦ δίσκου πρόσκλησιν LXX 2Ma.4.14, discum audire Cic.De or.2.5, gener. ψόφοι δίσκων Plu.Per.6, cf. S.E.M.5.28.

5 relicario Procop.Aed.1.7.14.

III bot. maravilla silvestre, Calendula arvensis L. δ. βοτάνη Alex.Trall.2.545.2.
• Etimología: De *δικ-σκος, deriv. de la r. de δικεῖν, q.u.