δίκροος, -α, -ον
• Alolema(s): contr. -κρους, -α, -ουν Pl.Ti.78b, Arist.HA 526a1, 611a34, Timocl.9.6, Gal.2.369; δικροῦς Ar.Pax 637, Hp.Coac.225, Aen.Tact.36.1
• Morfología: [δίκροος, -ον Il.Paru.5]


1 de doble punta, ahorquillado αἰχμή Il.Paru.l.c., δικροῖς ἐώθουν τὴν θεὸν κεκράγμασιν (burlesco, se espera ξύλοις) Ar.l.c., ρρυμός δίκρς IG 13.386.28 (V a.C.), ξύλον Timocl.l.c., Aen.Tact.l.c., δένδρον Artem.5.74
esp. anat. ἐγκύρτιον Pl.Ti.78b, κέρας del ciervo, Arist.HA 611a34, πούς del bogavante, Arist.HA 526a1, cf. 590b25
de la lengua de serpiente bífida Arist.PA 660b6
de conductos o vasos doble, bifurcado ὑστέραι de ciertos peces, Arist.HA 564b20, cf. 524a6, de un músculo, Gal.2.369.

2 anat., subst. τὸ δ. bifurcación γλώσσης Hp.l.c., πρὸς τοῖς δεικροῖς sobre los huesos bifurcados ref. a los que forman el arco cigomático, medic. en AfP 4.1908.271.
• Etimología: Comp. de δι- y de *κροϜος, de la r. *κερH3- ‘saliente’, ‘cabeza’, que da lugar a κάρα y a κέρας.