δίκαιος, -α, -ον
• Alolema(s): ζίκαιος Schwyzer 409.2 (Olimpia VI a.C.)
• Prosodia: [-ῐ-]
• Morfología: [-ος, -ον E.Heracl.901, IT 1202, D.S.5.72; compar. δικαιέστερος Philox.Gramm.339; eol. sup. δικαίτατα IG 12(2).526c.17 (Ereso VI a.C.)]


A Iref. pers.

1 que sigue las normas generales de la sociedad humana, civilizado frec. en op. al concepto de ὕβρις: Χείρων ... δικαιότατος Κενταύρων Il.11.832, Ἱππημολγῶν γλακτοφάγων Ἀβίων τε δικαιοτάτων ἀνθρώπων Il.13.6, ὑβρισταί τε καὶ ἄγριοι οὐδὲ δίκαιοι Od.6.120, 9.175, 13.201, cf. 8.575, χαῖρε δ' Ἀθηναίη πεπνυμένῳ ἀνδρὶ δικαίῳ Od.3.52, οὔ τι νοήμονες οὐδὲ δίκαιοι Od.3.133, cf. 13.209, γένος ... δ. καὶ ἄρειον Hes.Op.158, οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὐδὲ δικαίου οὐδ' ἀγαθοῦ Hes.Op.190, ἐν μὲν μαινομένοις μάλα μαίνομαι, ἐν δὲ δικαίοις ... εἰμὶ δικαιότατος Thgn.314, cf. 794
fig. del mar en calma, Sol.9.2.

2 justo c. connotaciones religiosas δικαίων τε πτόλις ἀνδρῶν h.Ven.20, op. δυσσεβής: φεῦ τοῦ ξυναλλάσσοντος ὄρνιθος βροτοῖς δίκαιον ἄνδρα τοῖς δυσσεβεστέροις ¡ay del ave que unió al justo con los impíos! A.Th.598, op. ἀνόσιος A.Th.610, δίκαιον καὶ ὅσιον Pl.Grg.507b, cf. E.Hec.1235, δικαίων ἀδίκους φρένας παρασπᾷς arrastras las mentes de los justos a la injusticia S.Ant.791, οὐδὲ ... ἄνδρες ... θεουδέες οὐδὲ δίκαιοι A.R.2.1180, βδέλυγμα δικαίοις ἀνὴρ ἄδικος LXX Pr.29.27, θεός Ph.1.684, ἀνὴρ δ. καὶ ἅγιος Eu.Marc.6.20, de los santos crist., Iust.Phil.Dial.19.5, Origenes Cels.8.20.

3 justo, recto, honrado ἐγὼ μήτ' αὐτὸς ἐν ἀνθρώποισι δ. εἴην Hes.Op.270, ἰθύς τε καὶ δ. ἦν Hdt.1.96, δ. πρὸς πᾶσαν ὁμιλίην Hp.Medic.1, ὁ χρημάτων παντελῶς ἥσσων οὐκ ἄν ποτε εἴη δ. Democr.B 50, cf. Cleanth.Stoic.1.127, πολίτης D.3.21, δικαστής Lys.14.4, δ. περὶ τοὺς αὑτοῦ παῖδας Lys.32.5, cf. Men.Mon.490, ἐν δὲ δικαίοις οὐ συνεδριάζει LXX Pr.3.32, cf. Eu.Matt.1.19, Vett.Val.10.14, φύσει ... δικαίους ὁ θεὸς ἡμᾶς ἐδημιούργησεν Clem.Al.Strom.1.6.34
de un hist. imparcial Luc.Hist.Cons.39
inocente ἀλλὰ δίκαιοι καταγελῶνται LXX Ib.9.23, χεῖρες ἐκχέουσαι αἷμα δικαίου LXX Pr.6.17, μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ Eu.Matt.27.19, cf. Eu.Luc.23.47
fig. de un animal que no come carne δικαιότατον γένος ἅλμης Opp.H.1.111, cf. 2.643
subst. οἱ Δίκαιοι Los Justos tít. de una obra de Frínico tb. llamada Πέρσαι y Σύνθωκοι Sud.s.u. Φρύνιχος.

4 genuino, auténtico, verdadero κἀγὼ δ. τοῦδε τοῦ φόνου ῥαφεύς A.A.1604, γόνος S.Fr.1119.

5 Ὅσιος καὶ Δ. Santo y Justo n. de un dios, gener. considerado único, originario de la región noroccidental de Frigia, Ὅσιος καὶ Δ. MAMA 5.184 (Frigia II d.C.), TAM 5.246 (III d.C.), SEG 41.1333 (Panfilia II/III d.C.), 41.1101 (Prusa II d.C.), frec. escrito con diversas variantes Ὅσιος Δ. SEG 34.1294 (Dorileo I a./d.C.?), RECAM 242.13 (I a.C.), Θεῖον Ὅσιον καὶ Δίκαιον SEG 28.929 (Lidia, imper.), TAM 5.337 (II d.C.), Μέγα τὸ Ὅσεον, μέγα τὸ Δίκαιον SEG 41.721 (Tasos II d.C.), Μέγας Θεὸς Ὅσιος καὶ Δ. SEG 32.1215 (Lidia II d.C.), Θεὸς Δ. SEG 41.614 (Gorgipia II d.C.), desdoblado en dos Θεοῖς Ὁσίῳ καὶ Δικαίῳ IGBulg.2.680 (Nicópolis del Histro II d.C.), cf. SEG 41.586 (Anquíalo), TAM 5.586, asociado a un correlato fem. Ὁσία καὶ Δικαία TAM 5.247 (III d.C.), calificado de ‘ángel’ Ἄνγελος Ὅσιος Δ. TAM 5.185 (II/III d.C.), φιλαγγέλων συμβίωσις Ὁσίῳ Δικέῳ εὐχήν SEG 31.1130 (Frigia III d.C.).

II de abstr. ref. a la actividad humana

1 civilizado, ajustado a la norma, apropiado, digno ἐπὶ ῥηθέντι δικαίῳ Od.18.414, δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν Hes.Th.236, ζόη Hdt.2.177, ἔρως Democr.B 73.

2 justo c. connotaciones religiosas ὅρκοι Thgn.1139, κόσμος οὔτε πρὸς θεῶν ἀγάλματα φέρειν δ. A.Eu.56, ηὑσέβεια E.IT 1202, ὁδός E.Heracl.901, δόξαι D.S.l.c.

3 justo gener., recto φρένες B.11.123, λόγοι B.15.47, ἀληθείη ... πάντων χρῆμα δικαιότατον Mimn.8.2, ἔρδειν πάντα δίκαια Tyrt.3.9, φθόνος Hippias B 16, λόγος Th.1.76, 3.44, δίκη Lys.1.29, βάσανος Antipho 1.8, βίος Ph.1.365, γνώμη Ph.2.597, αἰτία PStras.22.3 (III d.C.)
compar. neutr. como adv. con más justicia ἐριώλην ... ἐχρῆν αὐτὴν καλεῖν δικαιότερον ἢ καυνάκην Ar.V.1149
sup. neutr. como adv. con toda justicia, con muchísima razón δικαιότατ' ἂν ληφθεῖσα Ar.Au.1222, ὠς ἄριστα κ[αὶ δ]ικαίτατα IG l.c.

III de abstr., cosas y anim.

1 recto, correcto como sinón. de normal φύσις Hp.Fract.1, χείριξις Hp.Fract.7, βραχίονος κατάτασις Hp.Fract.8 σχήματα Hp.Art.69
equilibrado πηδάλιον Pi.P.1.86, ἀντιρροπαί Hp.Art.7, ἅρμα X.Cyr.2.2.26.

2 preciso, exacto τῷ δικαιοτάτῳ τῶν λόγων Hdt.7.108, de medidas αἱ δ' ἑκατὸν ὀργυιαί Hdt.2.149, ἀληθὲς δὲ καὶ δ. μέτρον Ph.1.684, χοῦς δ. Graff.Dip.Ha 25, cf. 27
adecuado ἵππον καὶ βοῦν ... δικαίους ποιήσασθαι X.Mem.4.4.5, (ἵππος) δ. τὴν σιαγόνα (un caballo) con una buena dentadura Poll.1.195.

3 justo, legal στατρ inscr. en un peso IGDS 108 (Siracusa V a.C.), μισθός POxy.3811.4 (III d.C.).

IV c. inf., constr. pers. e impers.

1 pers. ser justo que, tener derecho a, ser digno de, tener razón para οἱ δὲ τὸν μισθὸν ἔφασαν δίκαιοι εἶναι ἀπολαβόντες οὕτως ἐξιέναι y ellos dijeron que tenían derecho a irse después de recibir su salario Hdt.8.137, δίκαιοι ἐστε ... ἰέναι Hdt.9.60, οὐ δίκαιοί εἰμεν ἔχειν Hdt.9.27, δ. εἰμ' ἐγὼ κολάζειν tengo derecho a castigar Ar.Nu.1434, cf. S.Ant.400, Antipho 3.3.7, δίκαιοί εἰσι καὶ ἀπιστότατοι εἶναι Th.4.17, οὐ δ. ... βλάπτεσθαί ἐστιν no hay razón para que sea golpeado Lys.20.12, cf. D.6.37, ὁ σπουδαῖος ... ἄρχειν δ. Arist.Pol.1287b13, cf. Lys.20.34, Pl.Smp.172b.

2 impers. δίκαιον, δίκαια (ἐστι) es justo, lógico, razonable οὐ γὰρ καλὸν ἀτέμβειν οὐδὲ δ. Od.20.294, 21.312, ὥσπερ δ. πρὸς φίλους οἴγειν στόμα A.Pr.611, δίκαια γὰρ τόνδ' εὐτυχεῖν κτείναντά με; S.Ai.1126, cf. Tr.495, 1116, Hdt.1.39, Thgn.743, Xenoph.B 2.13, Democr.B 173, Gorg.B 11.7, Critias Fr.Trag.1.3.

B subst.

I τὸ δ., τὰ δίκαια

1 lo justo, la justicia c. connotaciones religiosas παρ' ἑαυτῷ τὸ δ. ἔχων (Ζεύς) A.Pr.186, ἐν τῷ δικαίῳ δ' ἐλπίδες σωτηρίας E.Hel.1031, c. connotaciones democráticas τολμᾷ τε λέγειν τὰ δίκαια ref. la parresía, Ar.Eq.510, περὶ τοῦ δικαίου μαχόμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς δημοκρατίας στασιάσαντες Lys.2.61
concr. el lugar de los justos ψυχὴ δ' ἐς τὸ δ. ἔβη IG 7.2543.3 (Tebas III/IV d.C.).

2 lo justo gener., la justicia τὰ δίκαια δύνασθαι πρήσσειν Xenoph.B 1.15, τῷ δικαίῳ τὸ ἄδικον πολέμιόν ἐστι Hdt.1.96, φύσει τε τὸ δ. εἶναι καὶ μὴ θέσει Chrysipp.Stoic.3.76, τὸ ... διανεμητικὸν δ. la justicia distributiva Arist.EN 1131b28, τὸ δὲ πολιτικὸν δ. la justicia política Arist.EN 1134b18, ἐκ τοῦ δικαίου de acuerdo con la justicia, de una manera justa Ar.Au.1435, Th.2.89, ἀπὸ τοῦ δικαίου IEryth.111.8 (II a.C.), μετὰ τοῦ δικαίου del lado de la justicia Lys.2.12, D.21.177
plu. τὰ δίκαια mismo sent. λέγοντα νικᾶν καὶ δίκαια κἄδικα hacer triunfar por la palabra lo justo y lo injusto Ar.Nu.99, τῶν ἴσων καὶ τῶν δικαίων ... μετεῖναι D.21.67, οὐδὲν τῶν δικαίων ἐποίουν X.HG 5.3.10
identificado c. lo legal τὸ μὲν δ. ἄρα τὸ νόμιμον Arist.EN 1129a34, cf. Ph.2.343
equivalente a legislación, ley βασιλικὴ γῆ ἰδιωτικῷ δικαίῳ ἐπικρατουμένη PGiss.60.2.25 (II a.C.), cf. POxy.94.21 (I d.C.)
τὰ δίκαια razones de justicia, justificaciones παρεχόμενοι ... ἃ ἔχομεν δίκαια πρός τε τὰ Θηβαίων διάφορα presentando las razones que tenemos en lo que toca a nuestra enemistad con los tebanos Th.3.54.

3 lo merecido, lo que se debe δικαίων θ' ὧν ἐπραξάμην πόλιν Πριάμου y del merecido castigo que infligí a la ciudad de Príamo A.A.812, οὐδὲν ἔτι ἡμῖν τῶν δικαίων ἐποίουν Lys.17.3, τὰ δίκαια ἔχειν obtener lo que se le debe a uno, obtener satisfacción X.An.7.7.14, τὰ δίκαια λαμβάνειν X.An.7.7.17, τὰ ... δίκαια ... πρὸς ἀλλήλους obligaciones mutuas Plb.3.21.10, ποιῶν τὰ ἐν τῇ τέχνῃ δί[και]α SEG 2.184.7 (Tanagra II a.C.), ἐπὶ συγκειμένοις τισὶ δικαίοις en ciertas condiciones convenidas D.H.3.51, τὰ πρὸς Σύλλαν δίκαια πρεσβεύων dando preferencia a sus obligaciones para con Sila Plu.Luc.3, τὰ δίκαια reclamaciones, PMich.616.13 (II d.C.)
el derecho αἰ ζὲ μπιθεῖαν τὰ ζίκαια ὂρ μέγιστον τέλος ἔχοι καὶ τοὶ βασιλᾶες si el magistrado principal y los reyes no le concediesen sus derechos, Schwyzer l.c., τοὐμὸν ... δ. mi propio derecho E.IA 810, τῶν δικαίων τεύξεσθαι obtener los derechos Lys.3.2, κατὰ ποῖον δ. con qué derecho, BGU 1047.2.7 (II d.C.), τὰ δίκαια τῆς πατρίδος CRIA 7.6 (I a.C.), cf. TAM 3(1).104.8 (Termeso III d.C.), δίκαιόν μου τῆς δεσποτείας PTeb.335.6 (III d.C.), τὰ ὑπόντα μοι τῆς εὐπαιδείας δίκαια POxy.1264.18 (III d.C.), τὰ πατρωνικὰ δίκαια equiv. al lat. patronatus ius, PSI 1040.17 (III d.C.), τέκνων δ. equiv. al lat. ius liberorum, POxy.1467.5 (III d.C.), PCol.179.4 (IV d.C.), TAM 3(1).383, 482 (Termeso, imper.), cf. PStras.150.2 (III d.C.), Mitteis Chr.96.17 (IV d.C.).

II τὸ δ. concr.

1 título, documento de legitimidad εἴ τινα δίκαια ἔχεις, τῷ στρατηγῷ παραθοῦ PWürzb.9.73 (II d.C.), cf. PMich.179.15 (I d.C.), POxy.2852.14 (II d.C.), PTeb.335.16 (III d.C.).

2 junta administrativa τοῦ ἁγίου ξενοδοχίου PSI 284.2 (VI d.C.), τῆς ἁγίας διακονίας PFlor.285.4 (VI d.C.).

3 propiedad, bienes μισθώσασθ(αι) ... οἶκον ... μετὰ τῶν αὐτοῦ τόπων καὶ παντὸς τοῦ δικαίου PSI 75.13, cf. PGiss.56.9, BGU 303.13, POxy.1910.25 (todos VI d.C.), tb. en plu. ἀμπελικὸν χωρίον ... σὺν λάκκῳ ... καὶ δικαίοις πᾶσι PHamb.23.20 (VI d.C.), ὅροι διορίζοντες τὰ δίκαια Χασίου ... καὶ Καλάθου IApameia 112.1 (biz.), cf. IGCh.27 (Cízico V/VI d.C.).

III subst., zool. ὁ δ.

1 euf. de una serpiente sagrada ἐπεσκεύωσαν ... τῷ δικαίῳ τὰς χειάς ICr.1.14.2.5 (II a.C.).

2 orn., n. de un pájaro de la India llamado tb. δίκαιρος por los indios, Ael.NA 4.41.

C adv. -ως

1 de acuerdo con la norma, en forma civilizada μνᾶσθαι Od.14.90.

2 con justicia c. connotaciones religiosas πνεόντων μεῖζον ἢ δ. de los que tienen más orgullo de lo que es justo A.A.376.

3 con justicia gener., honestamente τόν τε δ. καὶ τὸν ἀκαίρως πόλιν οἰκουροῦντα πολιτῶν A.A.808, ἐκ τῆς Ἀττικῆς ... ἐξεβλήθησαν, εἴτε ὦν δὴ δ. εἴτε ἀδίκως Hdt.6.137, cf. S.Ant.292, Ai.547, Th.5.47, Ar.Pl.233, And.Myst.135, Lys.14.8, ὡς δ. αὐτὸν ἐξετάσω D.21.154.

4 con razón, merecidamente κατεγνωκότες ὅτι Th.6.34, λέγειν Pl.Phdr.276a, cf. S.OT 675, Isoc.15.170, Pl.Cra.418e, Lys.13.51.

5 con exactitud πάντα δ. ὑμῖν τετήρηται D.21.3, cf. Vett.Val.163.30, Plot.2.3.14.