δίγαμμα, τό


la letra digamma προστίθεται δὲ τὸ δ. παρά τε Ἴωσι καὶ Αἰολεῦσι Trypho Pass.1.11, Deli tuum d. uideram quizá como representación de sign. dud., Cic.Att.176.4, τὸ Αἰολικὸν δ. A.D.Pron.76.32, Priscian.Inst.1.12, τὸ παρὰ τοῖς Βοιωτοῖς καὶ Αἰολεῦσι λεγόμενον δ. Sch.D.T.186.22, cf. 34.17, d. utimur et scribimus Donat.Ter.An.173.