δήποτε
• Alolema(s): jón. δήκοτε Hdt.5.80, Herod.7.81
• Morfología: [tb. divissim δή ποτε, δή κοτε, δή ποκα]


adv.

I c. valor temp. indef.

1 gener. algún día, en algún momento ἄλλοτε δή ποτε μᾶλλον ἐρωῆσαι πολέμοιο μέλλω en algún otro momento puedo preferir apartarme de la guerra, Il.13.776, δή ποτ' Ἀριστόδαμον φαῖσ' οὐκ ἀπάλαμνον ... λόγον εἴπην dicen que una vez Aristodamo dijo una frase no sin sentido Alc.360.1, εἶπε δή κοτε μαθών τις alguien que en algún momento lo entendió dijo Hdt.l.c., cf. Il.14.234, Od.6.162, Sapph.22.15, Ar.Au.1251, αἰεὶ δ. siempre en un momento u otro Th.8.73
frec. en or. cond. εἰ δή ποτε si alguna vez ref. al pasado Il.1.40, cf. Od.19.22, Ar.Ra.242, ref. al pres. o fut. ἢν ἄρα δ. ἐδητύος ἄμμι λίπωσι si alguna vez me dejan algo de comida A.R.2.228, cf. 3.1069, εἰ δέ κεν ... δή ποτ' ... δὴ τότε si alguna vez ... entonces A.R.4.1419
insistiendo en un momento determinado del pasado antaño, una vez en otro tiempo, un día πρὶν δή ποτε S.Ai.612, ἐπειρήθην δὲ δή ποτε ... Hp.Art.47, δή κοτε ἀπιούσῃ ἐκ τοῦ ἱροῦ Hdt.6.61, ποῦ τὴν ἄνασσαν δή ποτ' οὖσαν Ἰλίου Ἑκάβην ἂν ἐξεύροιμι; ¿dónde podría encontrar a Hécuba, que fue antaño reina de Ilión? E.Hec.484, τὸν ἁβρὸν δ. ἐν Τροίᾳ πόδα mi pie, que un día en Troya fue delicado E.Tr.506, Δηὼ γὰρ κείνῃ ἐνὶ δή ποτε νάσσατο γαίῃ A.R.4.988, ἇς δή ποκ' ἀπὸ ψυχὰν ἐρύσαντο ὠδῖνες a la que un día los dolores de parto quitaron la vida, AP 7.730 (Pers.), cf. Pi.O.9.9, A.R.3.1095, 4.1131, Plu.Art.17
frec. introduciendo un relato δ. Κῦρος ἄναξ βασιλήϊον ὡς ἀνέῳξεν τύμβον AP 8.214 (Gr.Naz.), cf. Call.Lau.Pall.70, A.R.2.477, 3.997, AP 9.482 (Agath.), D.S.16.55.

2 alguna vez, a veces καί μοι δ. καὶ λοιδορίαι ... ἥδισται δοκοῦσι Aeschin.Ep.5.6, cf. Nic.Al.383, πολλάκι ... δ. unas veces ... otras Nic.Al.133, cf. Th.683.

3 por fin, finalmente, de una vez Τροίαν ἑλόντες δ. A.A.577, ὦ θεοί, γενέσθω δή ποτ' εὐτυχὲς γένος τὸ Ταντάλειον E.Hel.855, ἐπὶ χρόνον ἄφθογγος ἦν· μόγις δὲ δή κοτε ... εἶπε permaneció mudo un tiempo; finalmente con esfuerzo habló Hdt.1.116, ἵν[α] δ. τὸ πρᾶγμα πέρας λ[ά]βῃ PFam.Teb.15.41 (II d.C.).

II sin valor temp., aumenta la indefinición

1 de un pron., adj. o adv. relat. sea quien sea, sea lo que sea ὅστις δ. ὤν Pl.Phdr.273c, ὅτου δ. εἵνεκα por la razón que haya sido D.18.21, ὅτι δ. lo que sea, algo Hp.Ep.17.3, Hdt.6.134, D.21.32, Arist.Xen.979a6, ὅ τι δή κοτέ ἐστι τὸ ἐπιφαινόμενόν τοι ἐν τῷ ὕπνῳ Hdt.7.16γ, ὅ τι μοι λοιπὸν ψυχῆς, ὅ τι δ. lo que me queda del alma, sea lo que sea, AP 12.166 (Asclep.), ἐλάσας ἐπὶ τὰς Σάρδις τοῦ Κύρου στρατοῦ μοῖραν ὅσην δή κοτε ἔχων conduciendo hacia Sardes una parte -lo que tenía- de las tropas de Ciro Hdt.1.157, δώσω ὅσον τις καὶ ἄλλος πλεῖστον δ. ἔδωκε X.Cyr.3.2.26, πρὸς ἑαυτὸν ὅντινα δ. ὕμνον περαίνων Eun.VS 475, χαλκοῦ ῥίνημ' ὂ δήκοτ' ἐστί la raspadura de una moneda sea cual sea su tamaño Herod.l.c., καθ' ἥ[ντινα] δ. αἰτ[ίαν PLond.904.22 (II d.C.), ὁπόθεν δ. de donde sea D.35.6, cf. ὁσδήποτε, ὁτιδήποτε, etc.

2 de un pron., adj. o adv. interr. τί δ.; ¿qué en general?, ¿qué, sea lo que sea? X.Mem.3.2.2, Pl.Euthphr.15a, Grg.450b, διὰ τί δὲ δ.; Hp.Flat.10, διὰ τίνα δή ποτ' αἰτίαν; ¿por qué causa, sea cual sea? Arist.Pol.1280b24, πόσοι δή ποτ' εἰσίν; ¿cuántos son en verdad? D.20.21
τί δ.; ¿por qué razón?, ¿a santo de qué? en interr. dir. o indir. D.6.7, 8.8, 10.71, Arist.de An.408a25, I.BI 5.462, Plu.2.723b, Phoc.18, Luc.IConf.16, Hes.1, DDeor.23.1, Max.Tyr.1.5, Ep.Diog.1, Eun.VS 466.