δέσποινα, -ης, ἡ
• Alolema(s): δεσποίνη ISmyrna 743.7 (I/II d.C.), CIG 3104 (Teos III/IV d.C.), IEphesos 317 (V d.C.), MAMA 1.397.1 (Frigia, crist.)


1 señora, dueña, ama en el ámbito doméstico ἐλθὼν ἐς δέσποιναν ἐμήν de Penélope Od.14.127, cf. 9, 15.374, 19.83, 23.2, Luc.Asin.11, δο[ύλῳ] ἠλευθ[ερωμένῳ] ὑπὸ τῆ[ς] ἑαυτοῦ δεσποίνης POxy.49.4 (I/II d.C.), cf. BGU 55.2.5 (II d.C.)
en el ámbito de la realeza señora δέσποιναν ... κιχήσεαι ἐν μεγάροισιν ref. a Arete como la señora del palacio Od.7.53, de Medea δ. Κόλχων Pi.P.4.11
ref. a una reina en boca de un vasallo, op. δεσπότης Hdt.1.8
unido a ἄλοχος de la esposa de Néstor Od.3.403, a γυνή de la esposa de Alcínoo Od.7.347
en Roma, de la emperatriz IG 4.704.12 (Hermíone III d.C.), IG 7.2503 (Tebas IV d.C.), IEphesos 314.4 (IV d.C.), PSI 76.1 (VI d.C.)
ref. a la ciudad de Atenas δέσποιν' ἁπασῶν, πότνι' Ἀθηναίων πόλι Com.Adesp.155.1
tirana ref. a la naturaleza, D.Chr.80.11, 13, (ἡ κοιλία) ὡς πικρὰ δέσποινα Amph.Seleuc.118.

2 de divinidades femeninas señora, soberana de Afrodita ὦ Κύπρου δ. Pi.Fr.122.18, cf. Xenarch.4.21, de Ártemis ὦ χρύσεα δ. λαῶν B.11.117, cf. S.El.626, IEphesos 967.7 (rom.), IG 22.4791 (II d.C.), de Atenea ἡ ... παρ' ἡμῖν κόρη καὶ δ. Pl.Lg.796b, Παλλάς IG 22.4347 (II d.C.), cf. D.Chr.59.5, de Hestia IEphesos 1066.5 (III d.C.), de Cibele δ., [τῇ] κύμβαλοι ψοθεῦσιν Call.Fr.194.105, de la Μήτηρ θεῶν ISmyrna l.c., de Isis ἡ δ. ἡμῶν Ἶσις IPh.197.17 (V d.C.), de la diosa Andraste, D.C.62.6.5, de Leto, Orph.H.35.6, de Leucotea, Orph.H.74.8
esp. de diosas c. rasgos ctónicos: de Hécate, A.Fr.388, SEG 30.326.18 (Ática I d.C.), de Deméter IKnidos 148.B.5 (II a.C.), IG 42.396.1 (Epidauro II d.C.), de Deméter y Perséfone en la Élide, Paus.5.15.4, 10, en Laconia IG 5(1).230
crist., de la Virgen María δ. ἡμῶν ἡ θεοτόκος ἡ ἀειπάρθενος MAMA l.c., cf. BGU 3.2 (IV d.C.), Petr.I Al.Fr.M.18.517B, Leont.H.Nest.M.86.1641D
ἡ Δ. la Señora n. de una diosa ctónica c. culto en Licosura (Arcadia) IG 5(2).514.4 (III a.C.), SEG 41.332.7, 35 (Mesene II a.C.), Paus.8.10.10, 37.1, IG 5(2).516.33 (I d.C.), plu. Δέσποιναι ἐπήκοοι prob. ref. a dicha diosa y Deméter IG 5(2).525 (Licosura II d.C.)
de ninfas y heroínas νύμφη A.Fr.342, ἡρωΐδες Call.Fr.602.

3 esposa, mujer op. δεσπότης y παῖς Plu.Mar.44, cf. Sert.5, τὴν δεσποίνην μου μητέραν ὑμῶν a mi esposa y madre vuestra, POxy.123.22 (III/IV d.C.)
en Tesalia mujer Hsch.
• Etimología: Prob. de *δεσπότνια, fem.de δεσπότης q.u.