δέρμα, -ματος, τό
• Alolema(s): délf. δάρμα CID 1.9D.36.37 (IV a.C.)


I 1piel

a) humana Il.16.341, Hp.Aph.5.71, Carn.9, Ar.Pax 746, Pl.Phd.98d, Luc.DMort.20.3, LXX La.5.10, αὐτὰ δὲ λοιπὰ ὀστί' ἔτ' ἦς καὶ δ. Theoc.2.90, cf. AP 5.264 (Paul.Sil.), Diog.Oen.37.2.9, γέροντος Od.13.431, cf. A.Fr.275.4, Ar.Nu.1395, A.R.2.301, ἐν τῷ δέρματι τὸν ἔλεγχον διδόναι dar en su piel la prueba de esclavitud, e.e. recibir tortura D.49.55, de personas desolladas, Hdt.4.64, LXX Mi.3.2, 3.3, 2Ma.7.7, D.S.4.47, 15.10, D.C.98.3, Epit.8.6.7, ἀνὴρ κατὰ δ. θαυμαστὸς οἷος Aristid.Or.51.38, ἐν δέρματι χρωτὸς ... ἁφὴ λέπρας LXX Le.13.2, cf. 3, diferente de la de los animales, Arist.Pr.893b29, PA 661a25, (ὁ ἥλιος) τὸ δ. ἐπιβάπτει Arist.Pr.898b18, τὸ δ. ... τὸ ἀμφὶ τῇ πτέρνῃ Hp.Fract.11
de la cara cutis τὸ δ. τὸ περὶ τὸ μέτωπον Hp.Prog.2, τὸ δ. τὸ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ el cuero cabelludo Hp.Loc.Hom.13, cf. Morb.2.1, Arist.Pr.957b28, τὸ ἐπιπόλαιον δ. la epidermis Hp.Acut.66, Arist.Pr.890a12, τὸ ἐπὶ τοῦ αἰδοίου δ. escroto Hp.Morb.1.8, τὸ περὶ τὴν βάλανον δ. prepucio Arist.HA 493a28, 32, cf. Ar.Eq.27, 29;

b) de anim. vivos θῆρες δὲ φρίσσουσ', ... τῶν καὶ λάχνῃ δ. κατάσκιον las fieras tiritan ... incluso aquéllas cuya piel está cubierta de lana Hes.Op.513, cf. Arist.HA 511b7, GA 743b6, Thphr.Od.60, ἡ ἀσπάλαξ ὑπὸ τὸ δ. ἔχουσα τοὺς ὀφθαλμούς Arist.de An.425a11, cf. HA 491b31, δ. τοῦ ἐλέφαντος Arist.GA 719b17, del hipopótamo, Arist.HA 502a14, de aves, Arist.GA 719b12, de reptiles, Arist.PA 657b12, HA 503a10, de peces, Arist.PA 655a26, Mnesith.Ath.38.13, de insectos, Arist.HA 532b3, 557b27, de moluscos, Arist.HA 524b8, 531a10, ἰχθυῶδες ... δ. καὶ ... φολιδωτόν piel como los peces o los reptiles Arist.GA 719b8, de cocodrilos, D.S.1.35, ἐκδύνειν τὸ δ. mudar la piel Arist.Mir.835a27, op. ὑμήν Arist.HA 519a31, op. μῆνιγξ Arist.Pr.961b4.

2 piel de anim. desollados, cuero, pellejo συός Il.9.548, AP 7.421 (Mel.), θηρῶν Alcm.53, κριοῦ ref. al vellocino de oro, Pi.P.4.161, cf. 4.241, Orph.A.940, βοός Ar.Eq.316, αἴγειον Hp.Morb.Sacr.1.18, PCair.Zen.60.8 (III a.C.), προβάτου Hp.Haem.4, cf. Ach.Tat.3.21.2, δαρτ Ath.Agora 19.L4a.32 (IV a.C.), ἐλάφου D.P.Au.3.7, ἄρκτου λάσιον ... δ. Orph.A.201, cf. Longus 4.6.1, τοῦ μόσχου LXX Le.4.11, cf. DP 8.passim, ὑαίνης PMag.7.206, Καρχηδόνιον usada en cirugía por su calidad, Hp.Art.33, ἐκ μὲν Κυρήνης ... δ. βόειον Hermipp.63.4, cf. Hsch., ὅταν δὲ ἐκδάρῃ τὸ δ. cuando la piel es desollada Arist.Mir.830a16, δ. λάκχαινον piel teñida de rojo, DP 8.4, cf. LXX Ex.35.7, δέρματα ἠργασμένα pieles curtidas, IChr.M.85.3 (Salónica V d.C.)
como parte de las víctimas sacrificadas, X.An.4.8.26, CID 1.7A.11 (V a.C.), IPr.362.22 (IV a.C.), CEG 847.2 (Creta III/II a.C.), LXX Le.7.8, IPr.174.9 (II a.C.), Ph.1.190, Longus 2.30.5, D.Chr.1.53, IEphesos 10.20 (III d.C.)
utilizada como vestido Il.10.23, Theoc.22.52, δ. ἐλάφοιο, ψιλόν Od.13.436, cf. Hes.Op.544, A.R.1.324, Eun.VS 467, Ep.Hebr.11.37
del león de Nemea con que se cubría Heracles, Panyas.4, 5, Pi.I.6.47, Ar.Ra.528, Call.SHell.268c, Theoc.25.277, A.R.1.1195, AP 16.100
como mantas o colchas εὐνήν, ἐν δ' ὀΐων τε καὶ αἰγῶν δέρματ' ἔβαλλεν Od.14.519, cf. h.Ven.159, Hp.Morb.Sacr.1.22, Theoc.9.10, D.Chr.7.65, DP 8.42a, Nonn.D.16.96, como asiento Od.14.50, δέρματα λαγωοῦ para arropar a un niño h.Pan.43, para ocultarse φωκάων ... δέρματα Od.4.436, cf. 22.362, Nonn.D.1.38, como manteles, Plb.7.1.3, D.S.14.111, D.C.74.12.5, en ofrendas, LXX Ex.25.5, 29.14, τὴστέγην ἐποίησεν ... ἀπὸ ... τῶν δερμάτων hizo construir el techo (del templo con los fondos procedentes de la venta) de pieles, Hell.9.78 (Jonia VI a.C.), cf. CID 1.9D.36 (IV a.C.).

3 piel o pieza de piel, cuero animal como material para diversos objetos δ. κελαινόν para recubrir un escudo Il.6.117, cf. Plb.6.23.3, I.BI 6.197, Q.S.11.480, para confeccionar calzado Od.14.24, UPZ 158A.106 (III a.C.), Longus 1.19.2, Gr.Thaum.Pan.Or.2.66, δ. βοός en la construcción de una lira h.Merc.49, de odres, E.Cyc.527, de pantallas para lámparas, Arist.GA 780a36, HA 531a5, de cedazos DP 15.57.

4 membrana de diversos órganos humanos y animales τὸ δὲ δ. τὸ πρὸς τῇ ἀκοῇ la membrana del oído Hp.Carn.15, τὸ τοῦ ὄμματος δ. Arist.GA 780a32, cf. Hp.Carn.17, Arist.PA 657a34, 658b21, de la que recubre los ojos del polluelo dentro del huevo, Arist.HA 561a31, del interior del vientre de las aves, Arist.HA 508b33.

5 pergamino Pall.V.Chrys.20.4, δ. κόκκινον PMag.7.202.

II por sinéc. designando objetos de cuero

1 saco para harina Od.2.291.

2 odre, pellejo Ar.Th.758, δ. οἰνοφόρον PLond.402ue.22 (II a.C.)
usado como balsa δέρματι φυσαλέῳ διεμέτρεεν Ἰνδὸν Ὑδάσπην Nonn.D.23.149, cf. 26.178, Hsch.

3 consolador Pl.Com.188.18.

4 τὸ δ. τοῦ ποδός sandalia, UPZ 79.15 (II a.C.).

III analóg.

1 capa externa, película φώκης τῆς πυτίης τὸ δ. la película o nata del cuajo de foca Hp.Mul.2.203, Nat.Mul.34.

2 caparazón de tortuga, Ar.V.429, 1292.

3 piel, cáscara de un fruto σικύου πέπονος Hp.Morb.3.17, cf. Nat.Mul.109b, Thphr.HP 4.14.10, τὰ τῶν περικαρπίων δέρματα Thphr.HP 1.2.6, cf. 1.10.10.
• Etimología: Nombre en *mn̥ sobre la r. de δέρω q.u.