δένδρωμα, -ματος, τό


arbusto, matorral Aq.1Re.22.6.