δάνειον, -ου, τό


1 préstamo gener. de dinero, público o privado δ. ᾧ ὀφείλει ἀποδοτέον Arist.EN 1164b32, προσῄειν αὐτῷ ἀπαιτεῖν τὸ δ. D.34.12, ὀφείλομεν ... τὸ δ. τῷ χρήσαντι Artem.3.41, δ. δανιεῖς αὐτῷ ὅσον ἐπιδέεται LXX De.15.8, τὸ δὲ δ. τοῦτο ἀποδότωσαν οἱ δεδα(νεισμένοι) PAmh.50.12 (II a.C.), cf. PLond.2002.24 (III a.C.), BGU 1961.9 (III a.C.), ὁμολογεῖ ... ἀπέχειν παρὰ Παοῦτος ... τὸ ἐπίβαλλον αὐτῷ μέρος δανείου οὗ ἔθετο Πατοῦς PGrenf.2.31.8 (II a.C.), κατὰ συγγραφὴν δανείου CPR 15.8.5 (I d.C.), ψιλὸν δ. préstamo sin garantía hipotecaria, PHamb.14.14 (III d.C.), συγχώρησις δανείου BGU 1132.30 (I d.C.), δανε]ίου ... κομιδή devolución del préstamo, POxy.3466.15 (I d.C.), δ. ἔντοκον préstamo con intereses, PGen.9.1.14 (III d.C.)
en pap. tb. en especie, de cebada PLond.1953.4 (III a.C.), de trigo τὸ δὲ δ. τοῦτο ἀποδότω ἡ δεδανεισμέ[νη PAmh.46.4, cf. 47.6 (ambos II a.C.), de vino PAmh.47ue. (II a.C.), de simientes ἔσχο(ν) παρ(ὰ) ὑ(μῶν) εἰς δά(νειον) σπέρ(ματα) ... PChic.46.4 (II d.C.), cf. POxy.1262.16 (II d.C.).

2 contrato de préstamo δ. Λυσιμάχο(υ) πρὸ(ς) Πνᾶσιν δραχμῶν σκδ PMich.Teb.121ue.11.1, cf. 5.1 (I d.C.), κατὰ δ. τετελειω[μ]ένον διὰ τοῦ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ γραφείου PLond.142.9 (I d.C.), τὸ δ. κύριον δισσὸν γραφέν PGen.9.2.13 (III d.C.).

3 deuda producto de un préstamo τὰ δάνεια δούλους τοὺς ἐλευθέρους ποιεῖ Men.Mon.759, ἐπεὶ δ' οὐ μόνον τὰ κοινὰ κατανήλωτα<ι> καὶ δανείων δὲ πλῆθος ὑπογέγονεν pero como no sólo el tesoro público ha sido gastado sino que además el número de deudas se ha multiplicado, SEG 38.1476.52 (Janto III a.C.), ἁ πόλ[ις] ἐν δανείοις πλειόνεσσι ὑπάρχει διὲ τὸς ... πολέμος la ciudad ha contraído múltiples deudas de resultas de las guerras, ISE 99.10 (Cranón II a.C.), τὸ δ. ἀφῆκεν αὐτῷ le perdonó la deuda, Eu.Matt.18.27
título de deuda Hierocl.Facet.161.