δάκνω
• Morfología: [fut. δήξομαι E.Ba.351, Hp.Mul.1.18; aor. rad. tem. ἔδακε Batr.181, ép. sin aum. δάκε Il.5.493, subj. δάκῃ Aret.SD 2.2.5, inf. δακέειν Il.17.572, part. δακών Tyrt.6.32, sigm. tard. ἔδηξε Apostol.11.82, imperat. δῆξον Luc.Asin.9, pas. ἐδήχθη S.Tr.254, part. δαχθείς Pi.Fr.123.10; act. perf. 3a sg. δέδαχε AP 12.15 (Strat.), part. δεδηχώς Babr.77.1, med.-pas. ind. δέδηγμαι Ar.Ach.1, dór. part. δεδαγμένος Pi.P.8.87, Call.Epigr.49.3 (cód.)]


I sent. fís.

1 morder de anim. οἱ δ' (κύνες) ... δακέειν ἀπετρωπῶντο λεόντων y los perros se guardaban de morder a los leones, Il.18.585, ὥσπερ κύων λυττῶσα τὠφθαλμὼ δάκνει Ar.Lys.298, cf. Satyr.Vit.Eur.39.8.25, ICr.1.16.6.4B (Lato II a.C.), Plu.2.48b, Hierocl.Facet.28, δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς πῶλος A.Pr.1009, cf. en v. pas., Artem.4.1
de insectos y reptiles picar, morder (μυίη) ἐργομένη ... ἰσχανάᾳ δακέειν Il.17.572, cf. Hdt.2.95, Arist.HA 604b21, Arat.975, ἢν αὐτὸν ὄφις τὠντικνήμιον δάκῃ Hippon.39.6, cf. LXX De.8.15, D.P.Au.1.31, Plu.2.982d, τὸ ἑρπετὸν θηρίον, ἢν δάκῃ τινά Aret.l.c., prov. μῦς ἔδηξε Βρασίδαν ἐν ἰσχάσιν equiv. a ‘no hay enemigo pequeño’, Apostol.l.c.
en v. pas. recibir un mordisco οἱ κατὰ τὸν μῦθον ὑπὸ τῆς διψάδος δηχθέντες Eun.VS 474, cf. Vett.Val.105.10, Plu.2.190b, 219c, D.C.51.14.3, 4
de pájaros coger con el pico κόραξ δεδηχὼς στόματι τυρόν Babr.l.c.
cóm., de una tabla áspera Γραφικοῦ πυγαῖα σανὶς δέδαχ' ἐν βαλανείῳ un banco en el baño pellizcó el culo de Gráfico, AP 12.15 (Strat.), del hambre, Men.Fr.305
de pers. δάκη τὼ σίκυος Alc.401A (= δάκῃ τῶν σικύων Alc.Com.36), en una amenaza δήξομἄρ' ὑμᾶς ἐγώ Ar.Ach.325, κατὰ πλάτος διὰ βουβῶνος δῆξον Luc.Asin.9, Ἀλκιβιάδης ... ἔδακε τὴν χεῖρα τοῦ καταπαλαίοντος Plu.2.186d, cf. 234d
c. obj. dir. χεῖλος, στόμα o similares morderse los labios como expresión de una determinación firme χεῖλος ὀδοῦσι δακών del soldado antes del combate, Tyrt.l.c., como expresión de contención πρὸ τῶν τοιούτων χρὴ λόγων δάκνειν στόμα antes que pronunciar tales palabras, hay que morderse la lengua A.Fr.397, abs., para reprimir un impulso δακὼν δ' ἀνάσχου, καρτέρησον εὐγενῶς muérdete y contente, aguanta con dignidad Men.Sam.356, para reprimir la risa δ. γ' ἐμαυτόν Ar.Ra.43
prov. metáf. σαίνεις δάκνουσα καὶ κύων λαίθαργος εἶ mueves la cola mientras clavas los dientes y eres una perra de pérfido mordisco S.Fr.885
medic., en v. pas. ser mordido ὑπὸ τοῦ πόνου Hp.Acut.(Sp.) 37, c. ac. rel. δάκνεται τὸν στόμαχον siente mordiscos en la zona del cardias Hp.Mul.1.2.

2 picar, escocer rel. el humo o el polvo ἐμὲ δ' ἐξέπεμψεν ὁ καπνὸς ... ἔδακνε γὰρ τὰ βλέφαρά μου Ar.Pl.822, cf. Arist.Pr.959b5, rel. la ceniza abrasiva que se usaba para lavarse ἐδήχθην ὑπὸ κονίας τὰς ὀφρῦς sentí el escozor de la ceniza abrasiva en mis cejas Ar.Ach.18, rel. el gusto, neutr. subst. τὸ δάκνον el picante de una lengua aliñada con pimienta Vit.Aesop.G 52.

3 medic. irritar αἱ δὲ καθ' ἡμέρην καταστάσιες ... τὰ ὄμματα δάκνουσι Hp.Aph.3.17, ὅ τι μὴ δήξεται Hp.Mul.1.18, δάκνει τῆς γυναικὸς ᾗ ἂν ἐπιψαύσῃ irrita las partes de la mujer que toca cierto flujo, Hp.Mul.1.9, cf. Nat.Mul.24, Steph.in Hp.Progn.150.19, 272.1.

II fig., en sent. moral

1 morder el corazón, afligir, hacer sufrir c. suj. de abstr., obj. dir. que designe el alma o los sentimientos y dat. de pers. δάκε δὲ φρένας Ἕκτορι μῦθος Il.5.493, cf. Batr.l.c., Hes.Op.451, D.C.38.20.1, c. ac. de pers. ἐμὲ ... οὐ τοσοῦτον ἔδακε λύπη Hdt.7.16α, δάκνει σε, Θησεῦ, μῦθος; E.Hipp.1313, c. suj. de pers. y dos ac. δάκεν δ' ἄρα ... θυμὸν Ζῆν' ὑψιβρεμέτην entonces afligió el ánimo de Zeus altitonante Hes.Th.567, c. suj. y ac. de pers., ref. al amor πάντες οἱ ἐν ὥρᾳ τὸν φιλόπαιδα καὶ ἐρωτικὸν ... δάκνουσι Pl.R.474d, c. doble sent. ἡ Μυῖα <δ'> ἔδακνεν αὐτὸν ἄχρι τῆς καρδίας Com.Adesp.459, abs. μάλιστα δ' ἥδε συμφορὰ δάκνει pero es esta desgracia la que hace sufrir A.Pers.846, τὰ σκληρὰ γάρ τοι, κἂν ὑπέρδικ' ᾖ, δάκνει las palabras duras, por muy justas que sean, hacen sufrir S.Ai.1119, c. subord. temp. οὐ γὰρ δάκνει σ', ὅταν δέῃ τίμιον πρίασθαι; ¿es que a ti no te duele, cuando hay que comprarlo caro? Ar.V.253, en v. pas. συμφορᾷ δεδαγμένοι Pi.P.8.87
molestar c. or. complet. με δάκνει ὅτι ... me molesta que ... Numen.24.16, abs. ὁ μὲν δάκνει γάρ, ὁ δ' ἱλαροὺς ἡμᾶς ποιεῖ Alex.280.4, ἀκούειν τῶν προσηνῶν καὶ μὴ δακνόντων μηδὲ βαρυνόντων escuchar cosas placenteras que no molestan ni son penosas Plu.2.134a, prov. Ἀφροδίσιος ὅρκος οὐ δάκνει de los falsos juramentos de amor, Hsch.α 8771
rel. discursos, conversaciones, etc. impresionar, conmover δριμὺς λόγος ... δάκνει ... μάλιστα Arist.SE 182b33, εἰ δάκνει τινὰς ὑμῶν τὰ ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενα D.C.56.6.2, en v. pas. δηχθεὶς ὑπὸ τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ λόγων conmovido por los discursos filosóficos Pl.Smp.218a, c. part. predic. ἀκούσας δὲ ταῦτα ... ἐδήχθη X.Cyr.1.4.13, τούτων εἰρημένων οἱ μὲν ἐδήχθησαν ... οἱ δὲ ὀλιγώρως εἶχον Hld.5.23.1.

2 en v. med.-pas. sentir un mordisco, una punzada c. suj. de pers. expresando la corrosión interna que supone una gran duda y c. ac. rel. δάκνομαι ψυχήν, καὶ δίχα θυμὸν ἔχω siento un mordisco en el corazón y estoy indeciso Thgn.910, o un cúmulo de desgracias, irón. ὅσα δὴ δέδηγμαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν ¡cuántos mordiscos he sentido en mi propio corazón! Ar.Ach.1, o la falta de recursos δακνόμενος ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν χρεῶν mordido por el dispendio, el pesebre y las deudas Ar.Nu.12, esp. del amor τῆς γὰρ ἐχθίστης θεῶν ... δηχθεῖσα κέντροις παιδὸς ἠράσθη σέθεν mordida por el aguijón de la diosa más aborrecible se enamoró de tu hijo E.Hipp.1303, Πάμφιλον οὐκ ἐν ἔρωτι δεδαγμένον Call.l.c., cf. Plu.2.619a, Hld.2.8.2, ζηλοτυπίᾳ δηχθείς Hld.10.30.7, part. neutr. subst. τὸ δεδηγμένον τῆς ψυχῆς la mordedura e.d. la herida del corazón Hld.7.28.1
molestarse, disgustarse c. giro prep. δηχθεὶς πρὸς ἁξήκουσεν molesto por lo que había oído S.Ph.378, cf. I.BI 1.208, δακνόμενος δὴ ὁ Κῦρος ἐπὶ τούτοις X.Cyr.4.3.3
estar intranquilo, estar preocupado δακνόμεθα ἕως ἂν ἐπιγνῶμεν πῶς τὸν πόδα ἔχεις PBremen p.130.12 (II d.C.), ἕκαστος δάκνεται τῷ οἰκείῳ κακῷ Sch.Pi.N.1.82
gener., del dolor moral sufrir abs. οὐ μετρίως ἐδήχθη Plu.Alex.58, cf. Caes.54.

3 fastidiar, importunar c. suj. y obj. de pers. «παῦσαι ὑλακτῶν με» ... «νὴ Δία» εἶπεν «ἢν καὶ σὺ παύσῃ δάκνων με» diálogo entre un recaudador de impuestos y un cínico, Philostr.VS 511, δάκνειν ἀλλήλους importunarse los unos a los otros Arr.Epict.2.22.28, Ep.Gal.5.15
en v. med. reconcomerse ὅταν γὰρ ὁ ὑβρίσας ἴδῃ μὴ καθικνουμένην αὐτοῦ τὴν πληγὴν τῆς ... ψυχῆς, αὐτὸς δάκνεται Chrys.M.49.46.
• Etimología: De *dn̥k-, cf. ai. dáśati ‘morder’, perf. dadaṃśa < *dedonk-; toc. B tsāknaṃ ‘morder’; las formas como fut. δήξομαι, perf. δέδηγμαι serían innovadas por anal. c. λήψομαι: λαβεῖν, etc.