γῆρυς, -υος, ἡ
• Alolema(s): dór. γᾶρυς Simon.90, B.5.15


I de seres animados

1 voz articulada, lenguaje, idioma οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὖδ' ἴα γ. no tenían todos (los troyanos) una algarabía uniforme ni un solo lenguaje, Il.4.437, cf. E.Rh.294, Κολχίδα γῆρυν ἱεῖσα A.R.4.731, cf. Plb.15.12.9.

2 expresión, voz, habla γάρυϊ θελξιεπεῖ φθέγξατ' B.15.48, cf. 5.15, 25.10, ἱεῖσα τραυλὴν γῆρυν ἀπὸ στόματος ISmyrna 520b.2 (II a.C.)
del recitado de los personajes trágicos refiriéndose a ellos mismos πατρικὰν γῆρ[υν S.Fr.314.71, E.Ph.960, El.754, cf. en otros géneros, Colluth.277
de dioses δέσποιν' Ἀθάνα, φθέγματος ... ᾐσθόμην τοῦ σοῦ ... γῆρυν E.Rh.609, cf. Plu.2.397c
de uno de los colosos de Memnón Col.Memn.72.6 (II d.C.)
c. alusión a géneros científico-místicos γ. σοφή E.Ba.178, Ὀρφεία γ. E.Alc.969, δέλτων τ' ἀναπτύσσοιμι γῆρυν ᾅ σοφοὶ κλέονται E.Fr.11.6M.

3 voz, canto musical κιδναμένα μελιαδέα γᾶρυν Simon.l.c., στονόεσσα γ. canto entrecortado de sollozos S.OT 186, del cisne, Mosch.3.16, cf. Ar.Au.233
fig. canto, encanto de los placeres, Ph.1.373.

4 voz, sonido emitido por anim. γ. ... μήλων A.R.1.1244, cf. Simm.20.

II producido por objetos inanimados o instrumentos son, sonido ἑπτάτονον ... γᾶρυν del bárbiton, B.Fr.20B.2, cf. E.Rh.549, Lyr.Adesp.119.21
sonido, ruido mágico emitido por los restos de las vacas del Sol πικρὰν Ὀδυσσεῖ γῆρυν E.Tr.441.
• DMic.: KA-RU-WE (?).
• Etimología: Gener. rel. airl. gāir ‘grito’, gót. kara ‘preocupación’, ags. cearn, aal. chara ‘lamento’, todo ello de una r. ide. *gar- de donde tb. procedería quizá γαρριώμεθα q.u.