γωνία, -ας, ἡ


I 1rincón Hdt.1.51, Pl.Men.84d, Numen.27.52
fig. rincón, lugar apartado ἐν γωνίᾳ ... ψιθυρίζειν Pl.Grg.485d, ἐν γωνίᾳ ... ποιεῖν Arr.Epict.2.12.17, ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον Act.Ap.26.26, τοῦ κόσμου M.Ant.6.36, ἐν γωνίᾳ που σκοτεινῇ D.C.60.1.2
esquina Hierocl.Facet.16.

2 geom. ángulo de un triángulo, Plb.1.42.3, de una figura, Aristid.Quint.119.2, γ. ἐπίπεδος ángulo plano Euc.1 Def.8, ὀρθὴ γ. ángulo recto Hp.Fract.8, Euc.2 Def.1, αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι los ángulos en la base Euc.1.5, ὀξεῖα γ. ángulo agudo Euc.1 Def.12, Plb.4.43.9, ἀμβλεῖα γ. ángulo obtuso Euc.1 Def.11, Plb.34.6.3, en gener., Hp.Prorrh.2.20.

3 punto cardinal en la rosa de los vientos, Ptol.Tetr.1.11.1, αἱ τέσσαρες γωνίαι τῆς γῆς los cuatro puntos cardinales de la tierra, Apoc.7.1
cuadrante Ὑδροχόου Cat.Cod.Astr.9(1).155.

II usos concr.

1 escuadra de ebanista, Pl.Phlb.51c, Plu.Marc.19.

2 articulación Arist.PA 690a13.

3 tajamar de un puente, D.S.2.8.

4 punta ξίφους Eust.563.18
arista, barba στάχυος Sch.Hes.Sc.398
plu. los nudillos, Vit.Aesop.G 3.

5 pequeño pilar como monumento funerario SEG 7.1047 (Arabia).

III fig., de pers. jefe LXX 1Re.14.38.
• Etimología: Gener. se admite la rel. c. γόνυ aunque la ω presenta dificultades.