γρᾰφή, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): dór. γροφά IG 42.102.271 (IV a.C.)


I rel. actividades artísticas

1 pintura πρέπουσα τὼς ἐν γραφαῖς de la figura de Ifigenia destacando entre la multitud como si fuera una pintura A.A.242, cf. Hdt.2.73, de una pintura en la tapa de una caja IG l.c., como forma de expresión inferior y op. λόγος Pl.Plt.277c, μήτε ἄγαλμα μήτε γραφήν Arist.Pol.1336b15, como objeto de la τέχνη γραφική Aristid.Quint.105.31, τὴν ... στοὰν ... τῇ τῶν Ἀργοναυτῶν γραφῇ ἐπελάμπρυνε D.C.53.27.1, cf. 60.25.2, 69.16.3, POxy.473.8 (II d.C.), 1450.9 (III d.C.), Philostr.Im.2.5.1
fig. descripción de una región οἵη τίς ἐστι ἐς γραφὴν ἑκάστη Hdt.4.36
ἡ Γραφή El cuadro tít. de una comedia de Alexis, Ath.605f.

2 representación gráfica de un cálculo ἐὰν ... αἱ τρεῖς γραφαὶ εἰς ἕνα ἀριθμὸν καταλήξωσιν Vett.Val.326.5.

3 bordado ἰδοῦ δ' ὕφασμα τοῦτο, ... θήρειον γραφήν A.Ch.232.

II rel. c. la escritura

1 acción de escribir, escritura op. λόγος: τὸ δ' εὐπρεπείας δὴ γραφῆς πέρι Pl.Phdr.274b, διὰ γραφῆς por escrito op. δι' ἔ]ργου Phld.Cont.fr.53.14.

2 lo que está escrito, escrito γραφῆς ὁ πρῶτος ἦν μεσόμφαλος κύκλος descripción de la letra Θ en el nombre Θησεύς Agatho 4.1, Theodect.6.1
inscripción χαλκῆς ὅπως δύσνιπτον ἐκ δέλτου γραφήν S.Tr.683, ὃ γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι Th.1.134, cf. Aen.Tact.31.7, IG 12(5).679 (Liros II a.C.), I.AI 15.417, ἡ γ. θεοῦ ἐστιν κεκολαμμένη ἐν ταῖς πλαξίν LXX Ex.32.17, cf. De.10.4, I.AI 3.101, (τρόπαιον) γραφὴν ἔχον ὅτι τῆς οἰκουμένης ἐστίν D.C.37.21.2, cf. 43.14.6.

3 texto escrito, carta ψευδεῖς γραφὰς ἔγραψε E.Hipp.1311, τάσδε πορθμεύσειν γραφάς E.IT 735, τοσαῦτα μὲν ἡ γ. ἐδήλου Th.1.128, D.C.58.10.2, cf. 76.3.3, τὸν δακτύλιον ... ᾧ ἐκεῖνος τὰς γραφὰς ἐπεσφράγιζε D.C.Epit.9.9.2
libro ἐν τῇ πρώτῃ γραφῇ εἴρητα[ι Epicur.Fr.[36.24] 5, ἔλεγχος ἀκριβὴς ἔν τε γραφαῖς καὶ διατριβαῖς τῶν ... φιλοσόφων Phld.Ir.34.35, τι ... ἐς τήνδε τὴν γραφὴν σιγᾶν δέον κατατάττεται Aristid.Quint.108.2, cf. Epicur.Nat.28.13.6 (p.50), Phld.Cont.18.9, Vett.Val.210.10
pasaje de un texto μικρολογεῖται μάτην περὶ τῆς γραφῆς Str.1.2.25, ἢ βελτίονα νομιστέον τὴν τοιαύτην γραφήν Gal.15.430
copia escrita de una receta médica ὁ πιπράσκων τὴν γραφήν Gal.12.293.

4 en esp. la Escritura para designar el AT, Aristeas 155, 1Ep.Clem.34.6, 2Ep.Clem.6.8, 14.1, 2Ep.Petr.1.20, ἡ περιοχὴ τῆς γραφῆς Act.Ap.8.32, καθὼς γέγραπται ἐν τῇ γραφῇ PLond.981.4 (biz., cf. BL 8.183), παρὰ τῆς νέας καὶ ἀρχαιοτέρας Γραφῆς Cyr.Al.Inc.Unigen.678e, plu. ἱεραὶ γραφαί Ph.1.18, I.Ap.2.45, Eu.Matt.21.42, tb. ref. al NT μαρτύρια ... θείων Γραφῶν, τῆς τε λεγομένης Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ τῆς καλουμένης Καινῆς Origenes Princ.4.1, τῆς τοῦ Ἀποστόλου γραφῆς Gr.Nyss.Diff.Ess.6, cf. Clem.Al.Paed.1.13.103.

5 c. gen. relación escrita de, lista, censo, catálogo τῶν ὑπαρχόν[των ἐν] Φιλαδελφ[είᾳ ἁλι]έων PSI 498.3 (III a.C.), cf. BGU 136.10 (II d.C.), ἱερῶν καὶ πρ[οφ]ητῶν καὶ ἡμερῶν λειτουργικῶν PTeb.88.2 (II a.C.), ἑκάστου τῶν εἰς τὰς ταφὰς δαπανωμένων D.S.1.91, τὰς κατ' ἄνδρα γραφάς PTeb.27.7 (II a.C.).

III jur.

1 acta de acusación de ahí acusación pública criminal junto a δίκη, εὐθύναι, εἰσαγγελία X.Ath.3.2, Lys.16.12, D.18.249, Antipho 2.1.8, γραφήν τινα κατὰ τῆς βουλῆς ἐκθείς D.C.37.43.4, cf. Hsch.
c. gen. de culpa, con o sin prep. δειλίας γραφαί Aeschin.3.175, γραφαὶ ... περὶ τῶν εὐθυνῶν And.Myst.78, εἰσὶ δὲ καὶ γραφαὶ πρὸς αὐτοὺς (θεσμοθέται) ... ξενίας καὶ δωροξενίας Arist.Ath.59.3, cf. Poll.8.40, D.C.76.16.4, irón. φύσεως γραφαί Aeschin.3.175, παρανόμων γ. proceso contra los que proponían algo contrario a la ley Lycurg.7, cf. Arist.Ath.59.2
γραφὴν ἁλίσκεσθαι y gen. ser condenado por λιποταξίου γραφὴν ἑαλωκέναι D.21.105, Antipho 2.2.9, 2.3.6
γραφὴν φεύγεσθαι y gen. ser acusado de γραφὴν ὕβρεως καὶ δίκην κακηγορίας ἰδίαν φεύξεται D.21.32
c. un ac. de pers. γραφὴν διώκειν y gen. intentar un proceso contra, denunciar en acción pública Κηφισοφῶντα γραφὴν ἱερῶν χρημάτων ἐδίωκες D.19.293
γραφὴν o γραφὰς γράφεσθαι denunciar γραφὴν σέ τις ... γέγραπται Pl.Euthphr.2b, cf. Lg.929e, συκοφαντῶν γραφάς με ἐγράψατο Lys.1.44, cf. 1.67
γραφὴν εἰσέρχεσθαι comparecer en una causa, en un proceso como acusador o como acusado τὸ ψήφισμα καθ' ὃ εἰσῆλθον τὴν γραφήν D.18.105
γραφὴν κατασκευάζειν o παρασκευάζειν y gen. preparar una demanda por λιποταξίου γραφὴν κατεσκεύασεν κατ' ἐμοῦ D.21.103, βίας ... γραφὴν τῷ Κατιλίνᾳ παρεσκεύασε D.C.37.31.3
γραφὴν ἀποφέρειν presentar una acusación Aeschin.3.217, γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν D.C.53.23.6, cf. 39.18.1
περὶ τῆς γραφῆς ... ἀπολογήσασθαι defenderse de una acusación D.18.53
τὰς γραφὰς ... καταλύειν retirar las acusaciones D.C.66.9.1
γραφὰς κατ' ἐμοῦ διδόναι entablar acciones públicas contra mí Is.11.28
γραφὴν προσδέχεσθαι provocar una demanda D.C.57.9.2.

2 de textos con valor normativo o jur. ley, norma escrita χρὴ ... καθάπερ ζωγράφων ὑπογράφειν ἔργα ἑπόμενα τῇ γραφῇ Pl.Lg.934c, πολ[ει]τευόμενος διὰ τῆ[ς γ]ραφῆς Diog.Oen.3.1.6, γραφαὶ περὶ συμμαχίας tratados de alianza Arist.Pol.1280a40, αἱ γραφαὶ τῶν δικῶν actas judiciales Arist.Pol.1321b36
ψευδεῖς γραφαί documentos falsos D.18.55
copia de la sentencia, IG 12(2).526d.8 (Ereso IV a.C.)
contrato κατὰ τὴν γραφήν PAmh.43.13 (II a.C.), cf. PPetr.2.13.1.4 (III a.C.).

3 archivo, IG 11(2).203b.101 (Delos III a.C.).