γράμμα, -ματος, τό
• Alolema(s): dór. γράθμα IG 4.506.1 (Argos V a.C.) en SEG 11.302, An.Ox.1.102; γράσσμα IG 4.554.4 (Argos VI a.C.); eol. tard. γρόππα Balbill.28.11; γάρμα PLond.1687.20 (VI d.C.)


I 1letra como signo gráfico del alfabeto τὰ οὐνόματα ... τελευτῶσι πάντα ἐς τὠυτὸ γ. Hdt.1.139, αἱ ῥαφαὶ πεφυκυῖαι ἐν τῇ κεφαλῇ ὡς γ. τὸ ταῦ γράφεται Hp.VC 1, cf. Hdt.1.148, Plu.2.767d, D.C.56.29.4, Epit.7.9.9, γράμμαθ' ἑπτά· δραπέτα ref. a las siete letras con que marcaban a fuego a los esclavos fugitivos, Hsch., γράμματα ἐνυφασμένα letras bordadas en los vestidos ofrecidos a Ártemis Brauronia IG 22.1514.8 (IV a.C.)
tb. en plu. letras, caracteres, escritura γραμμάτων τε συνθέσεις uniones de letras, e.d. escritura A.Pr.460, de la escritura jeroglífica (pero cf. III) Εἶσις ἐγὼ ... γράμματα εὗρον ... τά τε ἱερὰ καὶ τὰ δημόσια γράμματα IKyme 41.6 (III a.C.), τὸ ... ψήφισμα ... ἀναγράψαι ... τοῖς τε ἱεροῖς καὶ ἐγχωρίοις καὶ Ἑλληνικοῖς γράμμασιν OGI 90.54 (Roseta II a.C.), cf. PTeb.980.5 (II a.C.)
en reflexiones lingüíst. γράμματα δὲ λέγεται διὰ τὸ γραμμαῖς καὶ ξυσμαῖς τυποῦσθαι D.T.630.27, op. φθόγγοι Diog.Oen.21.4.12, op. στοιχεῖον: στοιχεῖον ... ἐστιν αὐτὴ ἡ ἐκφώνησις καὶ ὁ φθόγγος, οὗ τὸ γ. σημεῖον ἢ τύπος ἢ σχῆμα Ammon.Diff.122, cf. Hsch., prov. εἰς πέλαγος σπέρμα βαλεῖν καὶ γράμματα γράψαι para lo que es inútil, Orác. en TAM 3(1).34D.18 (Termeso, imper.)
παρὰ γ. ... σκοπεῖν examinar letra por letra Arist.MM 1185b39, τὴν δ' ἀρετὴν παρὰ γ. διώκοντες persiguiendo la virtud literalmente Crates Theb.SHell.347, τὰ παρὰ γ. σκώμματα los juegos de palabras Arist.Rh.1412a29, cf. 33
suponiéndose un sent. dif. del puramente gráfico ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα mirad con qué letras tan grandes os he escrito, Ep.Gal.6.11, cf. Olymp.in Alc.182.22, sobre la interpretación gnóstica de las 24 letras del alfabeto, Hippol.Haer.6.46.

2 letra pronunciada, sonido χρυσοῖς δὲ φωνεῖ γράμμασιν A.Th.434
esp. en la reflexión lingüíst. como representación de sonidos no necesariamente gráfica, casi fonema ἄφωνα φωνήεντα συλλαβὰς τιθεὶς ἐξηῦρον ἀνθρώποισι γράμματ' εἰδέναι E.Fr.578.3, δυνάμενον αὐτοῦ τὸ εἶδος τιθέναι εἴς τε τὰ γράμματα καὶ τὰς συλλαβάς al que es capaz de meter su forma (la del nombre de las cosas) en sonidos y sílabas Pl.Cra.390e, γραμματικὴ ... ἐκ φωνηέντων καὶ ἀφώνων γραμμάτων κρᾶσιν ποιησαμένη Heraclit.B 10, τρίτον ... εἶδος γραμμάτων ... τὰ νῦν λεγόμενα ἄφωνα ἡμῖν de las consonantes, Pl.Phlb.18c, τὰ δὲ γράμματα πάθη ἐστὶ τῆς φωνῆς Arist.Pr.895a12, φθέγγεσθαι τὰ γράμματα pronunciar los sonidos que representan las letras Arist.Pr.895a14, PA 660a5, δυσήκοος ἡ τῶν γραμμάτων σύμπληξις de una expresión homérica cacofónica, Demetr.Eloc.48.

3 plu. alfabeto ξύλου ... τρυπηθέντος ὅσα γε τὰ στοιχεῖα τῶν γραμμάτων un madero con tantos agujeros como letras del alfabeto Aen.Tact.31.20, τῶν Φοινίκων γράμματα el alfabeto fenicio Hdt.5.58, cf. S.Fr.514, Φοίνικες δ' εὗρον γράμματ' ἀλεξίλογα los fenicios inventaron letras que ayudan al pensamiento Critias B 2.10, γράμματα ... Ἀσσύρια signos asirios Hdt.4.87, γράμμασι Λατίνοις en alfabeto latino D.C.68.8.1
pero sg. κατὰ γ. por orden alfabético frec. en inscr. ἡ κατὰ γ. φυλακή lista o registro alfabético de guardianes, SIG 569.22 (Cos III a.C.), κατὰ γ. ἀναγεγραμμένος ἑξὰν ἀπὸ τοῦ ἄλφα inscrito por orden alfabético a partir de la alfa, IC 367.79 (III a.C.)
de ahí, por distribución alfabética distrito o barrio de una ciu. ἡ κατ' οἰκίαν ἀπογραφὴ [τοῦ β]ῆτα γράμματος Wilcken Chr.207.2 (III d.C.), cf. POxy.3756.2 (IV d.C.).

4 tb. plu. junto a los conceptos ‘aprender’, ‘saber’ las letras como exponente del hecho cultural de la lectura y la escritura μήτε γράμματα μήτε νεῖν ἐπίστασθαι prov. de los que no saben nada, Pl.Lg.689d, γράμματα μαθεῖν Democr.B 179, cf. Epicur.Fr.[13] 2, Phld.Cont.16.18, PFlor.382.79 (II d.C.) en BL 6.39, ἄπειροι γραμμάτων iletrados, analfabetos Pl.Ap.26d, cf. Heraclit.Ep.4, (ἄνθρωπος) ἐπιστάμενος γράμματα hombre que sabe leer y escribir Hp.Vict.1.23, LXX Is.29.11, διδάσκειν γράμματα D.18.265, cf. D.C.75.5.1, Luc.Nec.17, τέτταρα ... ἃ παιδεύειν εἰώθασι, γράμματα καὶ γυμναστικὴν καὶ μουσικὴν καὶ ... γραφικήν Arist.Pol.1337b24, cóm. ἤτοι τέθνηκεν ἢ διδάσκει γράμματα o ha muerto o está enseñando a leer prov. de los miembros de la expedición a Sicilia Com.Adesp.20, cf. Hierocl.Facet.140, ἔλεγεν αὐτὰ γράμματα μὴ εἰδέναι IG 92(1).755a.7, b.6, frec. en pap. la fórmula ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότος γράμματα PLond.1164b.23, cf. f.38 (III d.C.), PKöln 85.9 (II d.C.), 100.29 (II d.C.), γράμματα op. ἀσκήσεις en el sent. de letras, lectura Vett.Val.412.23
aplicado esp. a la escritura λόγῳ τε καὶ γράμμασιν νομοθετηθέντα siendo establecidas las leyes de palabra y por escrito Pl.R.425b, τέχνη δὲ ἡμῶν γράμματα nuestra profesión son las letras, e.d. somos escribas de profesión, PTeb.316.16 (I d.C.).

5 mús. notación musical ἡ τῶν γραμμάτων σύνθεσις Aristox.Harm.35.12, γράμματα τῶν λυρικῶν Λύδια καὶ Φρύγια AP 11.78 (Lucill.), τῶν ... τόνων ... ἐκ τῆς τῶν κ̅δ̅ γραμμάτων τάξεως Aristid.Quint.23.6, cf. 24.

6 gram. acento, tilde, EM 240.42G., Zonar.

7 letra en los guijarros para sorteo que sacaban los heliastas, de ahí suerte ἐν τῇ σορῷ νυνὶ λαχὸν τὸ γ. σου δικάζειν en la urna está ahora la suerte que te toca para ser juez Ar.Pl.277, cf. Arist.Ath.64.4, Hsch.
de ahí sección, grupo de heliastas ἐν ὁποίῳ γράμματι δειπνεῖ Ar.Ec.683.

II 1gener. conjunto de letras, texto escrito, escrito op. λόγος: οὐδ' ἂν γένοιτο γ. τοιοῦτον γραφῇ, οὐδ' ἂν λόγος δείξειεν E.Fr.1059.5, βυβλίον ἢ ἄλλο τι γ. Aen.Tact.31.2, más frec. plu. εὑρὼν δὲ ... τὸ βυβλίον ... τὰ δὲ γράμματα ἔλεγε τάδε Hdt.1.124, cf. E.IT 594, Aen.Tact.31.6, Plb.4.67.8, Charito 4.5.7, X.Eph.2.5.3, AP 12.202 (Strat.), de un oráculo τὰ Πυθοῖ δ' οὐκ ἐᾷ με γράμματα E.Fr.923
en esp. carta, mensaje γραμμάτων πτυχὰς ἔχων S.Fr.144, cf. E.IT 793, γράφειν γράμματα escribir unas letras, una carta Hdt.5.14, πέμπειν ... γράμματα enviar una carta Pl.Ep.347c, cf. IG 22.103.8 (IV a.C.), Diog.Oen.63.1.7, Epicur.Fr.[49] 5, IClaros 1.M.1.28 (II a.C.), ἐπιδιδόναι τὰ γράμματα I.AI 18.182, λαβών μου τὰ γράμ[μα]τα εὐθέως γενοῦ PKöln 107.3 (I d.C.), τὰ βασιλικὰ γράμματα la correspondencia real en tiempos de Filipo, Plb.18.33.2, διὰ γραμμάτων por carta, PGrenf.1.30.5 (II a.C.)
comunicado oficial γράμματα ἀντιπαρήγγειλαν D.C.65.1.4.

2 lit. tratado, obra καλῶς συνῆκας ὅλον τὸ γ. ὃ βούλεται has entendido muy bien lo que pretende el conjunto de la obra Pl.Prm.128a, ἀκοῦσαι τῶν τοῦ Ζήνωνος γραμμάτων Pl.Prm.127c, cf. X.Mem.4.2.1, Ὁμήρειον ... γ. Call.Epigr.6.4, τὸ ξυνὸν Μουσῶν γ. καὶ Ἀντιμάχου AP 9.63 (Asclep.), cf. Call.Epigr.23.4, GVI 1881.2 (Sardes II/I a.C.), 1320.2 (Janto II/III d.C.), Herenn.Phil.Sign.43, Gal.18(2).928, Luc.Lex.1, AP 9.184, D.C.45.23.7, τὰ συγγράμματα ἐκάλουν οἱ παλαιοὶ γράμματα Ammon.Diff.122, muy frec. de textos sagrados o esotéricos, de los órficos, E.Hipp.954, γράμματα ... ἀπόκρυφα Call.Fr.468, τὰ ἱεροποιοῦντα καὶ θεοποιοῦντα γράμματα Clem.Al.Prot.9.87, τὰ ἱερὰ γράμματα las escrituras sagradas del culto de Isis OGI 56.36 (Egipto III a.C.), Hymn.Is.23 (Maronea), cf. I.Ap.1.228, de la Biblia, I.AI 1.13, Ap.1.54, Ph.2.574, 2Ep.Ti.3.15, τὸ θεῖον γ. Gr.Thaum.Pan.Or.92, γράμματα Σιβύλλεια libros sibilinos Plu.Caes.60, Ἐφέσια γράμματα conjuros efesios Plu.2.706e, Hsch.ε 101
gener. τὰ Ἀττικὰ γράμματα la literatura ática Theopomp.Hist.154, τὰ Ἑλληνικὰ γράμματα I.AI 20.263
sg. capítulo de una obra τὸ δεύτερον γ. Gal.1.643
de los poemas homéricos divididos en 24 γράμματα o cantos Eust.6.4.

3 jur. gener. en plu. documento τὰ γράμματα ... τῆς ἐμῆς δίκης el texto de mi acusación Ar.Nu.772, γράμματα γράφειν Antipho 1.30, εἰ ἠφάνιστο τὰ γράμματα, ἐκ ποίων γραμμάτων τὰς δίκας ἐλάγχανεν; D.36.21, τὰ δημόσια γράμματα los documentos oficiales Decr. en D.18.55, I.AI 13.214, D.C.47.6.4, τὰ τιμητικὰ γράμματα las actas de los censores D.H.4.22, μὴ τοῖς γράμμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις τηρεῖν τὴν ... συμμαχίαν respetar el tratado de alianza no sólo en el texto sino también en los hechos Plb.9.40.2, τὰ γράμματα τὰ τῇ ἀρχῇ προσήκοντα los documentos oficiales D.C.72.24.2, cf. PStras.1.12 (IV d.C.), γράμματα βασιλικά documentos imperiales Euagr.Schol.HE 1.3
en sg. cláusula de un tratado, Th.5.29, cf. γ. δημόσιον· ἡ διαθήκη Hsch.
testamento γράμματα ... ἃ κατέλιπεν ἀποθνῄσκουσ' ἐκείνη D.41.9.

4 en cont. econ. gener. en plu. relación, lista, registro ἐπικαρπίαν ἐν γράμμασιν ἀποφέρειν llevar un registro del producto de la cosecha Pl.Lg.955d, cf. Lys.32.14, Hsch.γ 886, de préstamos, deudas τὰ γράμματα τὰ ἀπὸ τῆς τραπέζης D.49.59, cf. D.C.71.32.2
pagaré αὐτῷ ... παρασχεῖν ἐπὶ γράμματι καὶ πίστει τῇ αὐτοῦ I.AI 18.156, cf. Eu.Luc.16.7, de una transacción ἂν μὴ προσῇ τὸ μετὰ ἀσφαλείας τινὸς καὶ γράμματος a menos que conste en la transacción alguna garantía escrita D.Chr.65.14
contrato ἐδαπανήθησαν γραμμάτων μὲν δραχμαί SEG 2.582.6 (Teos III/II a.C.), γράμματα συναλλακτικά Vett.Val.15.30
gener. inventario, catálogo del contenido de unos carros, X.Cyr.7.4.12.

5 inscripción κατὰ τὸ Δελφικὸν γ. γνῶναι ἐμαυτόν Pl.Phdr.229e, cf. Chrm.164d, X.Mem.4.2.24, γράμμ' ἐτύπωσε πέτρῳ IG 22.8494.9 (III a.C.), στήλην ἔστησε ... γράμματα ἐγγράψας λέγοντα τάδε Hdt.4.91, cf. And.3.12, Plb.4.33.2, Plu.Luc.10, Balbill.l.c., Diog.Oen.101.11, TAM 3.3B.15 (Termeso II d.C.), Plu.2.874a, D.C.37.9.2, γράμματα δ' ἐν φλοιῷ γεγράψεται ref. a un mensaje de amor, Theoc.18.47, ἁγνὸν ἔθηκε γ. IPh.142.6 (I a.C.)
inscripción sepulcral, epitafio ἐνεκόλαψε δὲ ἐς τὸν τάφον γράμματα λέγοντα τάδε Hdt.1.187, cf. IG 22.3765.11 (III d.C.).

6 plu. normas escritas, leyes ἐὰν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια γράμματα a menos que los prohiban las leyes públicas Sol.Lg.76a, cf. Pl.Lg.858e, τῶν γραμμάτων εἰρηκότων Ar.Ec.1050, κατὰ γράμματα ἄρχειν gobernar con arreglo a leyes op. ἄνευ γραμμάτων Pl.Plt.293a, ἡ κατὰ γράμματα καὶ νόμους ἀρίστη πολιτεία Arist.Pol.1286a15, cf. 1272a38, οἱ κατὰ γράμματα νόμοι op. οἱ κατὰ τὰ ἔθη Arist.Pol.1287b5, κατὰ γράμματα ἰατρεύεσθαι curar según reglas escritas Arist.Pol.1287a34, cf. 40
en la Roma imper. ἱερὰ γράμματα edictos imperiales, IG 12(5).132A.1 (Paros III d.C.), cf. IGBulg.4.2236.102 (Escaptopara, Tracia III d.C.)
tb. sg. τὸ γ. la ley de Moisés ref. la circuncisión Ep.Rom.2.27, 29.

III 1téc. representación gráfica o figurativa, dibujo en tapices ἐνῆν δ' ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ' ὑφαί E.Io 1146, en pintura, Pl.R.472d, en comparación c. la representación de los sonidos, Pl.Cra.430e, 431c, ποῖοι ζωογράφοι τἀκριβέα γράμματ' ἔγραψαν Theoc.15.81, γράμματα στικτά dibujos incisos, e.d. tatuajes LXX Le.19.28, cf. Hsch.
plu. genérico pintura Ἀπελλέω γράμματα Herod.4.73, ἐξ ἀταλᾶν χειρῶν ... γράμματα AP 6.352 (Erinn.), τὰ τῶν τοίχων γράμματα Luc.Dom.9, cf. Ael.VH 2.44, D.C.69.4.2, Procop.Gaz.Ecphr.157B, en geom., ref. al teorema de Pitágoras AP 7.119.

2 bot. y zool. mancha en forma de letra que presentan ciertas plantas, Ps.Apul.Herb.107.10, en la piel de los ciervos Poll.5.76.

IV unidad de peso y monetaria gramo lat. scrupulum equiv. a un tercio de dracma, dos óbolos o un cuarto de solidus Androm. en Gal.13.114, Carm.de Pond.9, χρυσίου καθαροῦ γράμματα τέσσερας PCol.138.30 (IV d.C.), cf. 7, 140.8 (IV d.C.), PLips.62.2.27 (IV d.C.), PPanop.15.15 (IV d.C.), POxy.3420.44 (IV d.C.), 3635.3 (V d.C.), SB 12397.6 (V/VI d.C.), Gp.7.13.2, Isid.Etym.16.25.12.
• Etimología: N. verbal deriv. de la r. de γράφω que presenta var. en el suf., cf. γράσσμα < *γράφ-σ-μα, γράθμα c. dental aspirada.