γοργός, -ή, -όν


I 1fiero, bravo, arrogante, gallardo ὄμμα mirada fiera A.Th.537, E.Supp.322, Anacreont.17.12, Aristaenet.1.4.2, X.Eph.1.2.6, de Ares y guerreros γ. ὁπλίτης E.Andr.458, cf. 1123, de Atenea, Artem.2.44, en inscr. efébicas φίλοι γοργοὶ γνήσιοι caros, bravos, nobles, IG 22.1969.6 (I d.C.), cf. Luc.Asin.8, παγκράτιον AP 9.588 (Alc.Mess.), en juego de palabras comparando un ejército con comidaὡς καλὸν τὸ στῖφος αὐτῶν φαίνεται ... γοργὸν ὥσπερ μᾶζα καὶ πανδαισία Ar.Pax 565, εἰ οὖν γ. εἶ si de veras eres un valiente M.Ant.12.16, cf. Arr.Epict.3.12.10, ἐν ... τῇ σχολῇ γοργοὶ καὶ κατάγλωσσοι en la escuela arrogantes y locuaces Arr.Epict.2.16.20, del águila de Zeus ἔστας γ. ὑπὲρ ... τύμβον erguida con aspecto terrible sobre la tumba, AP 7.161 (Antip.Sid.)
c. inf. ὄμμασι γ. εἰσιδεῖν νεανίας E.Ph.146, μείζους φαίνεσθε καὶ καλλίους καὶ γοργότεροι ἢ πρόσθεν ἰδεῖν parecéis más altos y gallardos y se os ve más bravos en una arenga a soldados, X.Cyr.4.4.3, cf. 5.2.37, Smp.1.10, Lac.11.3, Eq.Mag.3.11
de anim. brioso, vigoroso de caballos, X.Eq.10.17, de su trote, X.Eq.1.14, βλέμμα ἵππου γοργόν Poll.1.192, de bestias de carga κτηνύδριον PRyl.238.9 (III d.C.), cf. Hsch.
neutr. como adv. ἀναβλέψαι D.Chr.4.14, προσιδεῖν Aristid.Quint.67.2, cf. D.Chr.2.29, Ael.VH 2.44
subst. τὸ γ. fiereza ὀφθαλμοὶ ... τὸ γοργὸν ... ἐπιφαίνοντες Luc.Alex.3, τὸ βλέμμα κεκίνητο πρὸς τὸ γοργότερον Hld.1.21.3.

2 ret. vivo, rápido op. βραδύς de la frase, D.H.Comp.19.10, del estilo conciso y cortado, Hermog.Id.1.11, 2.1, ἐρώτησις Eust.1740.5, en cont. gram. γοργότερος como ejemplo de compar., A.D.190.2, γοργοτάτω como ej. de dual, Hsch.

3 vivo de inteligencia, listo, alerta γ. παῖς chico listo de Hermes recién nacido, Luc.DDeor.11.3 (cód.), ἀνθρωπάριον Vit.Aesop.G 32 (aunque quizá I 1), γ. ἦν ἀκροατὴς τῆς φωνῆς Hsch.H.Hom.12.2.3, c. inf. γ. ἐπινοεῖν listo Procop.Arc.16.1, γ.· εὐκίνητος, ταχύς Hsch.

II subst. τὸ γ. túnica blanca, EM 238.47G.

III adv. -ῶς, sup. -τάτω diligente, rápidamente ἀναστρέψασθαι SB 10557.7 (III d.C.), τρέχειν Choerob.Rh.247
del estilo literario vehementemente Syrian.in Metaph.130.6, Eust.1082.6, como ej. de adv. sup. γοργοτάτω A.D.Adu.168.5.
• Etimología: Gener. rel. Γοργώ, aunque tb. se ha supuesto un hipocorístico de γόργυρα.
Γόργος, -ου, ὁ


Gorgo

I 1de Sicilia, padre de Cípselo tirano de Corinto, Arist.Pol.1315b26, Nic.Dam.60.

2 hijo del anterior, Athanadas 1.

3 hijo de Cípselo, fundador de Ambracia, Scymn.455, Str.7.7.6, 10.2.8.

4 hijo de Quersis, tirano de Salamina en época de las Guerras Médicas, Hdt.5.104, 7.98.

5 cnidio o rodio del s.IV a.C., pariente de Péntatlo, D.S.5.9.

6 mesenio, hijo de Aristómenes, de tiempos de la segunda guerra mesenia, Paus.4.19.6, 21.2, 23.2.

7 hijo de Terón de Agrigento, Polyaen.6.51.

8 de Ceos, encargado de repoblar Gela en 340 a.C., Plu.Tim.35.

9 oficial del ejército de Alejandro Magno, Ephipp.Hist.5.

10 mesenio, enviado como legado a Filipo en 218, quizá el mismo que el siguiente, Plb.7.10.2, 5.5.4.

11 mesenio, hijo de Eucleto, vencedor en Olimpia en el péntatlon, Paus.6.14.11.

12 eleo, vencedor en Olimpia en el péntatlon, Paus.6.15.9.

13 experto en minas de oro y plata en India, Str.15.1.30.

14 hijo de un Asclepiades, Rhian.68.2.

16 n. de varón AP 6.157 (Theodorid.).
Γοργός, -οῦ, ὁ


Gorgo

1 de Morgantina, de sobrenombre Cámbalo, II a.C., D.S.34/35.11.

2 afluente del río Tigris, Ptol.Geog.6.1.7.