γνῶμα, -ματος, τό


1 señal de reconocimiento, prueba ἔχομεν γ. μέγιστον tenemos una prueba irrefutable Hdt.7.52
señal, marca que indica la edad, de caballos ἐὰν τέκῃ πρὶν τὸ γ. λιπεῖν si pare antes de perder la marca, e.d., los dientes, Arist.HA 577b3, de bueyes, Sch.Luc.Lex.6, de los dientes de leche de un niño νέα δ' ἔτ' ἐστίν, οὐχ ὁρᾷς; καὶ γ. ἔχει Com.Adesp.572, cf. 573.

2 certeza, seguridad adquirida por la experiencia ὡς οὐδ' εἰ δοκεῖς ἔχειν ἔχοις ἂν γ., μὴ πειρωμένη S.Tr.593
de ahí opinión κἀγὼ τοιούτου γνώματος κοινωνὸς ὤν A.A.1352, ἓν δὲ πᾶσι γ. ταὐτὸν ἐμπρέπει entre todas destaca una sola e idéntica opinión E.Heracl.407
juicio πυκι[νοῦ γ]νώματος ἐξ[έ]βαλ[ο]ν Call.Fr.80.9.

3 lugar o punto de reunión en un campamento militar, situado junto a la tienda del general, Sud.