γλωσσίς, -ίδος, ἡ
• Alolema(s): át. γλωττίς Arist.HA 597b16, Phryn.PS 58, Gal.3.562; glottides Plin.HN 1.10.33, 10.66


I 1lengüeta de un instrumento de viento ἡ σάλπιγξ ἔχουσα τόν τε κώδωνα καὶ τὴν γλωσσίδα Hero Spir.1.16, cf. Luc.Harm.1, Theo Sm.61, τὰ γὰρ ἐγγυτάτω τῆς γλωσσίδος τρήματα Porph.in Harm.34.22, cf. 54.22, 119.24, como solecismo, Phryn.l.c.

2 agujeta de un zapato, Phryn.l.c., de un cinturón, Lyd.Mag.2.13, cf. Stud.Pal.20.85re.2 (IV d.C.).

3 espiga, pivote de una máquina de guerra Poliorc.237.9.

4 fiel de la balanza Ast.Soph.Hom.4.21.

5 extremo o punta de un instrumento quirúrgico Hippiatr.11.39.

II medic.

1 glotis ὃ δὴ γλωττίδα τε καὶ γλῶτταν ὀνομάζω λάρυγγος Gal.l.c.

2 inflamación de la lengua de los caballos Hippiatr.130.138.

III orn., ave zancuda, quizá chorlito Arist.l.c., Plin.ll.cc.