γεωργός, -όν
• Alolema(s): γειωργός IG 22.1566.22 (IV a.C.); beoc. γαεργός BCH 60.1936.178.6 (Tespias III a.C.); γαϜεργός BCH 60.1936.182.27 (Tespias III a.C.); lacon. γαβεργός Hsch.


I 1que trabaja la tierra, agricultor, labrador Σκύθαι γεωργοί Hdt.4.18, οἱ γεωργοὶ νεανίσκοι Corn.ND 30, ὧν (δένδρων) γεωργοὶ αἵδε αἱ χεῖρες de los árboles estas manos son agricultoras Philostr.VA 2.26, Νωε ἄνθρωπος γ. LXX Ge.9.20, ὁ γ. ... ὄχλος la multitud del campesinado D.H.10.53
de labor βοΐδιον Ar.Ach.1036.

2 fig. que fertiliza la tierra Νεῖλος Lib.Or.13.39.

II subst. ὁ γ.

1 agricultor, campesino op. otras ocupaciones u oficios γεωργοὶ κἄμποροι καὶ τέκτονες Ar.Pax 296, op. ἰατρός, μουσικός Pl.Tht.178d, como grupo social op. οἱ βάναυσοι, οἱ μισθαρνοῦντες Arist.Pol.1296b28, cf. Pl.Phdr.276b, Numen.13, D.H.10.54, Artem.4.11, Hierocl.Facet.51, Vett.Val.2.8, Aristaenet.1.3.21, en esp. del cultivador de viñedos (Ἰκάριος) ὁ πρῶτος γ. Ael.NA 7.28 (cf. supra Pl.Tht.)
Γεωργοί Campesinos tít. de una comedia de Aristófanes, Plu.Nic.8, ὁ Γ. el Campesino de Menandro, Stob.4.41.28
fig. en lit. crist., de Dios ὁ τῆς ἐν ἀνθρώποις γῆς γ. Clem.Al.Strom.1.7.37, de Juan Bautista ὁ τῆς ἐρήμου γ. Clem.Al.Prot.1.9.5, de los apóstoles γεωργοὺς τὴν ἄμπελον τῆς ψυχῆς ἐργαζομένους Mac.Aeg.Hom.28.6.

2 jornalero del campo, labrador no propietario op. ὁ δεσπότης τοῦ χωρίου IG 22.1100.20 (II d.C.), cf. IEphesos 4.2 (III a.C.), 38.14 (V d.C.), γ. μίσθιος labrador asalariado, PMasp.95.7 (VI d.C.)
esp. cultivador de un viñedo viñador op. ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος Eu.Luc.20.9, Eu.Marc.12.1-9
ptol. γ. βασιλικός aparcero Wilcken Chr.304.7 (III a.C.), PGrenf.1.13.2, PLugd.Bat.22.12.6 (ambos II a.C.), en época imper. PLond.1218.5 (I d.C.), γ. δημόσιος aparcero, PGrenf.1.45.3 (I a.C.), PTeb.288.7 (III d.C.).