γεωμετρία, -ας, ἡ
• Alolema(s): jón. -ίη Hdt.2.109, Man.4.129; dór. γαμ- Archyt.B 1, Perict.146


I 1geometría Hdt.l.c., Ar.Nu.202, Pl.Tht.146c, Archyt.l.c., Arist.Ph.194a9, Archim.Spir.proem., Perict.l.c., Plb.9.14.5, Gal.5.390, Hero Def.135.1
medición de la tierra, c. gen. ἐπιβληθήσεται ἐπ' αὐτὴν σπάρτιον γεωμετρίας ἐρήμου y se extenderá sobre ella la cuerda de medir una tierra desierta, e.e. la desolación LXX Is.34.11
plu. casos concretos de la geometría, modelos en geometría τὰ ἐν ταῖς γεωμετρίαις Pl.Men.76a, cf. R.510c, 536d, Man.4.129.

2 agrimensura, medición de tierras y más concr. apeo, deslindamiento como acción y tb. como resultado, e.e. informe o evaluación sobre la medición para restablecer los límites o para calcular la producción agrícola con diversos propósitos PLond.2027.5 (III a.C.), ἡ κατὰ φύλλον γ. PLond.1995.308 (III a.C.), PTeb.72.194 (II a.C.), φέροντα τὴν γεωμετρίαν τοῦ κτηματίου PZen.Col.16.4 (III a.C.), τὴν γεωμετρίαν ἀποστεῖλαι PCair.Zen.126.2 (vol. 4, p. 286) (III a.C.), cf. SB 5942.3, 10 (III a.C.), PCair.Zen.828.1 (III a.C.), γ. ἀμπελώνων PTeb.24.42 (II a.C.), arriendos de tierras ἐκ γεωμετρίας de acuerdo con el apeo, PZen.Col.87.6 (III a.C.), PBerl.Leihg.20.4 (II d.C.), PMich.610.20 (III d.C.), μηδεμιᾶς γεωμετρίας γενομένης sin haber hecho medición (que pueda modificar la renta) POxy.499.17, 41 (II d.C.).

3 n. de impuesto para cubrir los gastos del apeo periódico como resultado de las inundaciones del Nilo PTeb.93.2, 1105.4 (ambos II a.C.), BGU 1185.20 (I a.C.), OAmst.43.2 (I d.C.), OBrüss.37.4, PLips.67.2, OAshm.Shelton 14.2 (todos II d.C.), SB 10420.4 (III d.C.).