γερουσία, -ας, ἡ
• Alolema(s): lacon. γερωχία Ar.Lys.980; γεροντία X.Lac.10.1, Nic.Dam.103z; γεροντεία IEphesos 1558 (I/II d.C.); lacon. y cret. γερωνία Hsch.


I gener.

1 consejo de ancianos, senado γ. Φρυγῶν E.Rh.401, MAMA 1.416.4 (Orcisto II d.C.), esp. en Esparta D.20.107, X.Lac.l.c., Ar.Lys.l.c., Arist.Pol.1270b24, Nic.Dam.Fr.l.c., IG 5(2).345.10 (Orcómeno II/I a.C.), Paus.2.9.1, en Cartago, Arist.Pol.1272b37, en Roma, Plu.2.789e, Iul.Or.3.97b, de los senados o consejos locales τὸ συνέδριον τῆς γερουσίας TAM 3.3A.3 (II d.C.), cf. IEphesos 27.167, 206, 232 (II d.C.), 957.22 (II/III d.C.).

2 consejo de los judíos, sanedrín γ. τῶν υἱῶν Ἰσραήλ LXX Ex.3.16, cf. Io.23.2, Le.9.1, Iu.4.8, 11.14, 1Ma.12.6, de los judíos de Alejandría, Ph.2.527, de cada una de las comunidades judías de Roma CIIud.533.7 (Italia II d.C.).

3 senado, colegio sagrado ἱερὰ γ. IG 22.3658.2 (Eleusis II/III d.C.), 7.2808.1 (Hieto III d.C.)
crist. colegio sacerdotal ἱερατικὴ γ. Anon.Mirac.Thecl.41.27, Gel.Cyz.HE 2.22.21.

II embajada αἱ μυρίαι γερουσίαι ἔπεισαν ἐλθεῖν E.Rh.936.
• DMic.: ke-ro-si-ja.