γενεαλογία, -ας, ἡ
• Alolema(s): γενεο- Max.Tyr.17.1


genealogía ἡ Ἡσιόδου γ. Pl.Cra.396c, ἀπό τε Αἰόλου καὶ Δώρου τὴν γενεαλογίαν συνιστάμενοι iniciando su genealogía a partir de Eolo y Doro, SEG 38.1476.24 (Janto III a.C.), cf. TAM 2.174.A.16 (Sídima, imper.), Corn.ND 17, Dam.Pr.124, Gal.9.656, Iul.Or.7.205c, Max.Tyr.l.c., Gr.Naz.M.36.433A
en plu. περὶ τὰς γενεαλογίας ἐσπουδακώς habiéndote ocupado de genealogías Isoc.11.8, γενεαλογίαι καὶ μῦθοι Plb.9.2.1, cf. 1Ep.Ti.1.4, ἐν ταῖς γενεαλογίαις τῶν Λευιτῶν I.AI 11.71
Γενεαλογίαι tít. de una obra de Hecateo, Ath.148f, αἱ γενεαλογίαι τῶν ἐν Ἰταλίᾳ πόλεων obra de Catón el Censor, D.H.1.11.