γενέθλη, -ης, ἡ
• Alolema(s): lesb., dór. γενέθλα Alc.129.7, Simon.37.38, Hymn.Is.36 (Andros)


I 1familia, estirpe, linaje σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης Il.19.111, ἐμῆς ἔξ εἰσι γενέθλης Od.13.130, Παιήονος ... γ. Od.4.232, cf. Hes.Fr.150.19, 204.7, ὦ φιλία γ. S.Fr.226, ἦν δὲ γενέθλην Ἴκιος Call.Fr.178.7, Ζηνὸς ... γ. Orác. en IGR 4.360.13 (Pérgamo II d.C.), cf. Colluth.250, Orph.A.254, Pamprepius 4.44.

2 raza, casta ἀταρτηροῖο γενέθλης de mala ralea Hes.Th.610, Λαιστ[ρ]υ[γον]ίην ... γενέθλην Hes.Fr.150.26, τῶν ἠλιθίων ... γ. Simon.l.c., del género humano γενέθλας ἀρχά Hymn.Is.l.c., θηρῶν γ. h.Hom.27.10.

3 descendencia, vástagos Διὸς Λητοῦς τε γ. h.Ap.136, cf. S.El.128
de caballos cría τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ... γ. Il.5.270.

II concr.

1 origen, generación ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γ. Il.2.857, ref. a Hera κ]υδαλίμαν θέον πάντων γενέθλαν diosa gloriosa, origen de todas las cosas Alc.l.c.

2 nacimiento, alumbramiento ἐκ δὲ γενέθλης νηπίαχοι τόξοισι καὶ ἱπποσύνῃσι μέλονται D.P.1044, δυσώδινος γ. AP 6.272 (Pers.).

3 generación ἐφ' ἡμετέρῃ γενέθλῃ en nuestra generación, e.d. en nuestra época Opp.H.5.459.