γειτόσυνος, -η, -ον


vecino, próximo βρέφος ἐς ... πόντου χεῖλος γειτοσύνης ἑρπύσαν ἐκ καλύβης un niño que se arrastró desde la cabaña cercana hasta la orilla del mar (donde se ahogó) AP 9.407 (Antip.Thess.)
neutr. subst. συνήγοσαν (sic) [ἐπὶ?] τὰ γειτόσυνα IG 9(2).301.13 (Trica II a.C.).