γάλα


v. καλός.
γάλᾰ, -ακτος, τό
• Alolema(s): γάλαξ (prob. forma artificial) Trypho Fr.64, Hdn.Gr.1.352, 2.219, A.D.Adu.137.25, Eust.1627.35
• Prosodia: [-ᾰ-]
• Morfología: [gen. γάλατος Eust.620.3, 906.58; dat. γάλακι Call.SHell.288.57, Eust.619.35, plu. γάλαξι Pl.Lg.887d; tb. indecl. τοῦ γάλα Pl.Com.247]


I 1leche

a) de animal ἀμελγόμεναι (ὄϊες) γ. λευκόν Il.4.434, cf. Od.4.88, Lyr.Adesp.79.4, αἴγειον Hp.Morb.3.16, μήλειον ἢ βόειον ἢ μεμειγμένον E.Cyc.218, cf. Hierocl.Facet.103, λεόντεον Alcm.56.5, ὄνειον Hp.Nat.Mul.15, Hippiatr.1.28, cf. Hp.Nat.Mul.3, γ. κυνός PHolm.11, Hippiatr.11.34, γ. λαγοῦ leche de liebre como ej. de cosa rara y exquisita (cf. II 1) Alex.128, τῶν ἐχόντων γάλα ζῴων Arist.HA 522b17, ἄκρητον γ. leche pura, no aguada, Od.9.297, ὃς ... ἂν ... ἐρίζοι καὶ γάλακι χροιήν el cual competiría incluso con la leche en cuanto a su color (el cuervo), Call.l.c., ἡ τοῦ γάλατος ὑποστάθμη Eust.906.58
alimento favorito de los centauros, Eust.916.38;

b) humana, de madre o nodriza γ. μητρός h.Cer.236, h.Merc.267, εὐτραφὲς γ. A.Ch.898, γυναικεῖον γ. Hp.Morb.3.2, Hippiatr.Cant.8.13
utilizada en la fabricación de perlas PHolm.198 (IV d.C.)
ἐν γάλακτι εἶναι estar en la lactancia, ser lactante E.HF 1266, (παῖδες) ἔτι ἐν γάλαξι τρεφόμενοι Pl.l.c., cf. Ti.81c, ἐν σπαργάνοις καὶ γάλαξι εἶναι estar en mantillas ref. a la pintura, Ael.VH 8.8
διδόναι γ. amamantar, criar con leche X.Cyr.7.4, ἐμπλῆσαι γάλακτος hartar de leche Theoc.24.3, cf. Gal.17(2).95, τὰ γάλακτα, ἀδελφὰ τῶν ἐπιμηνίων Hp.Epid.2.3.17, cf. Gal.4.177, Orib.Syn.2.52
frec. en contratos de amas de cría ὁμολογῶ τροφεύσειν ... [καὶ θη]λάσειν τῷ ἰδίῳ γάλακτι ... παιδίον ἐπ' ἔτη δύο SB 11248.69 (I a.C.), cf. CPGr.1.10.6 (I a.C.), 28.9 (II d.C.);

c) usada para dulces y postres, frec. unida a la miel τυρακίνας δὲ γάλακτι ... συγκατάφυρτος pastel de queso batido con leche Philox.Leuc.(e).18, μέλι καὶ γ. σύμπακτον Philox.Leuc.(b).37, χόνδρος γάλακτι κατανενιμμένος Pherecr.113.18 (cf. χονδρόγαλα)
tb. en sacrificios o libaciones A.Pers.611, μετὰ μέλιτος προλαβεῖν IG 42.126.15 (Epidauro II d.C.);

d) utilizada en medic. y ciencia γάλαξι δὲ χρησάμενος ... αἰγείοισι καὶ μηλείοισι Hp.Epid.3.17.13, cf. 7.115, Gal.17(2).69, para curar heridas, Eust.619.35
para fabricar sustancias blanqueadoras PHolm.61.

2 p. ext. nodriza, ama de cría ἀγαθὸν γ. Call.Epigr.50.1.

3 ὄρνιθος γ. analóg. clara de huevo Anaxag.B 22, Ach.Tat.Intr.Arat.4, Eust.1485.28, Sch.Luc.Merc.Cond.13, cf. II 1 y ὀρνιθόγαλον.

II usos fig., metáf. y rituales

1 leche, lo más exquisito οἶνος, Ἀφροδίτης γ. Ar.Fr.613
prov. ὀρνίθων γ. leche de pájaros, e.e. cosa rara y exquisita Ar.V.508, τὸ λεγόμενον σπανιώτατον πάρεστιν ὀρνίθων γ. Mnesim.9, cf. Men.Fr.892, Luc.Merc.Cond.13, Eust.1485.30, cf. I 3.

2 leche como exponente de fertilidad o riqueza manando de la tierra como tal símbolo ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον E.Ba.142, cf. 710, de la tierra prometida en el AT γῆν ῥέουσαν γ. καὶ μέλι LXX Ex.13.5, cf. Ib.29.6.

3 leche, símbolo del renacimiento de iniciados en los misterios ἔριφος ἐς γάλ' ἔπετον ref. al iniciado, Orph.Fr.32c.11, cf. Sallust.4.10
como alimento espiritual para los que se inician en el cristianismo 1Ep.Cor.3.2, 1Ep.Petr.2.2, Ep.Hebr.5.12, Clem.Al.Paed.1.6.49, ofrecida a los recién bautizados Ep.Barn.6.17a.

II bot.

1 ὄρνιθος γ. leche de gallina, Ornithogalum umbellatum L., Nic.Fr.71.5, Dsc.2.144.

2 savia lechosa de algunas plantas, Thphr.HP 6.3.4.

3 zumo lechoso de algunas frutas γ. ... τὸν τῆς συκῆς λέγουσιν ὀπὸν ... ἔτι δὲ καὶ τὸν τοῦ τιθυμάλλου Eust.1485.27.

III astr. τὸ Γ. la Vía Láctea Parm.B 11, Arist.Mete.345a12, Arat.476, tb. ὁ τοῦ γάλακτος κύκλος Euc.Phaen.p.4, Gem.5.69.
• Etimología: Gener. se postula un tema *g°lakt- c. la -t- originariamente en nom.-ac., de donde se extendió a los demás casos, cf. lat. lac, lactis, gót. miluks ‘leche’. La r. sería *melg-, *melk- de ide. *ml̥g-, v. ἀμέλγω.