γέφῡρα, -ας, ἡ
• Alolema(s): cret. δέπυρα ICr.4.43Bb.6 (Gortina V a.C.); beoc. βέφυρα Stratt.49.5; lacon. δίφουρα Hsch.


I 1terraplén, dique ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς χειμάρρῳ, ὅς τ' ὦκα ῥέων ἐκέδασσε γεφύρας Il.5.88.

2 espacio intermedio πολέμοιο γέφυραι entre dos ejércitos Il.4.371.

II 1puente πόντου τε γέφυρ' ἀκάμαντος puente infatigable sobre el mar ref. al Istmo de Corinto, Pi.N.6.39, del que se encuentra entre Atenas y Eleusis Carm.Pop.31, γ. γαῖν δυοῖν ζευκτηρία A.Pers.736, γέφυραν ζευγνύναι unir con un puente las orillas de un río, Hdt.4.97, γεφύρᾳ συνεζευγμένος ... διπλέθρῳ Ephor.119, γέφυραν λῦσαι cortar un puente X.An.2.4.17, πόλιν γεφύραις ... καὶ τείχεσιν περιφραγμένην LXX 2Ma.12.13, κεκόσμηται γεφύραις de Mitilene, Longus 1.1.1, cf. Carm.Pop.31, IG 22.1126.41 (IV a.C.), PPetr.2.4.11.6 (III a.C.), LXX Is.37.25, Luc.VH 2.43, Hist.Cons.15, PRyl.225.51 (II/III d.C.), Lib.Or.11.243
fig. del descenso de Cristo al Hades γ. πρὸς ἀναβίωσιν Procl.CP Or.M.65.785C.

2 túnel ποταμῷ ... ὃν ... ὑποστείχει γ. Philostr.VA 1.25.

3 acueducto τὴν γέφυραν ... ἀνέθηκεν IEphesos 3092 (I d.C.).

4 n. de un impuesto sobre los puentes, SB 12834 (II/III d.C.) en BL 8.286.
• Etimología: Las formas beoc. βέφυρα, cret. δέφυρα hacen pensar en una forma *gebhūra, aunque γέφυρα presenta un tratamiento anómalo de g- inicial. Se ha supuesto que la forma antigua sería *δέφυρα y γέφυρα sería secundaria por influencia de γέργυρα, γόργυρα ‘conducto de agua’: *δέφυρα procedería de *gebh- <*bheg- por metátesis, cf. lituan. bė́gu, bė́gti ‘correr’, aisl. běža, běžati ‘huir’, gr. φέβομαι. Puede tratarse de una palabra del sustrato.
Γέφυρα, -ας, ἡ


Gefira

1 ciu. de Beocia en la margen izquierda del río Asopo, posteriormente llamada Tanagra, Hecat.118.

2 ciu. de Siria Seléucide, Ptol.Geog.5.14.11.