γέρᾰς, -ως, τό
• Morfología: [gen. γέραως PSI XVII Congr.23.2.2 (I a.C.), γέρατος Hdn.Gr.2.772; plu. nom. γέρᾰ Il.9.334, Od.4.66, γέρᾱ S.El.443, E.Ph.874, γέρεα Hdt.2.168, Sokolowski 46.1, 4 (Mileto IV/III a.C.), γέρη IC 37.22 (IV a.C.), γέραα Marc.Sid. en IUrb.Rom.1155A.29; gen. γεράων Hes.Th.393, γερῶν Th.3.58, γερέων IG 12(2).484.21 (Mitilene III d.C.); dat. γεράεσσι Hes.Th.449, Theoc.17.109]


1 don o porción de honor que se reserva en el banquete para pers. c. cierta dignidad τά ῥά οἱ γέρα πάρθεσαν αὐτῷ Od.4.66, cf. h.Herm.129, irón. ὄφρα καὶ αὐτὸς ... λοετροχόῳ δώῃ γ. Od.20.297, o para los dioses τὸ γὰρ λάχομεν γ. ἡμεῖς Il.4.49
de donde ofrenda de primicias en los sacrificios a los dioses, Theoc.l.c.
lote de homenaje, galardón, distinción que se concede a reyes, guerreros en el reparto del botín de guerra ἄλλα δ' ἀριστήεσσι δίδου γέρα Il.9.334, οὔ τοι ... Πρίαμος γ. ἐν χερὶ θήσει Il.20.182, μοῖραν καὶ γ. ἐσθλὸν ἔχων Od.11.534, o se entrega como vasallaje γ. θ' ὅ τι δῆμος ἔδωκεν Od.7.150.

2 honor, prerrogativa, privilegio del que goza la divinidad τὸν δ' ... τιμῆς καὶ γεράων ἐπιβησέμεν Hes.Th.396, πᾶσι μετ' ἀθανάτοισι τετίμηται γεράεσσι ref. Hécate, Hes.Th.349, cf. 393, εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα ἄλλοισιν A.Pr.229, θεὸς ἂν μόνος τοῦτ' ἔχοι γέρας Simon.37.14, cf. A.R.1.615, Theoc.22.223
o el debido a alguien por su dignidad o condición γέρα πατρὶ ... διδόντες E.l.c., γέρα τὰ νομιζόμενα por parte del pueblo colonizado, Th.1.25, ὃ γ. παρὰ θεῶν ἔχουσιν ἀνθρώποις διδόναι Pl.Phdr.259b, cf. LXX Nu.18.8, I.AI 1.14, BI 1.423, ἱαραφύλαξ γερέων IG l.c., ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρικαὶ βασιλεῖαι Th.1.13, τοῦ καλλίστου γέρως ἀξιωθῆναι Agesilao, X.Ages.1.5, ἀτίμους γερῶν ὧν νῦν ἴσχουσι Th.3.58, cf. Hdt.1.114, πατρῷον ... γ. Ar.Ra.1146, γ. ἐκτήσαντο D.9.74, cf. Arist.Rh.1361a35, τὸ δὲ γ. ἆθλον ἀρετῆς εὐεργετικῆς Chrysipp.Stoic.3.149, βροτοῖς γ. Cleanth.Stoic.1.123, cf. Marc.Sid.l.c., Orph.H.87.12, IEphesos 10.18 (III d.C.), Pamprepius 3.103
del debido a los ancianos πρεσβύτερος δὲ ὁ τιμῆς καὶ γέρως καὶ πρεσβείων ἐπάξιος ὤν Ph.1.178
concedido al pueblo δήμῳ μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον γ. Sol.5.1, τιμαὶ δὲ καὶ ἔπαινοι ... καὶ γέρα Pl.R.516c, γ. ἀλιτουργησίας PFlor.382.3 (III d.C.)
del honor que se debe a los muertos, en el sent. de honras fúnebres τὸ γὰρ γ. ἐστὶ θανόντων Il.16.457, cf. S.l.c., IKnidos 303.15 (I a.C.), GVI 279 (Frigia II/III d.C.).

3 recompensa, premio ἐν πολέμῳ ἢ ἄλλοθί που γέρα δοτέον καὶ ἆθλα Pl.R.460b, ἐξαίρετόν ἐστιν ὥσπερ γ. τοῖς τριταγωνισταῖς D.19.247, ἐπιχείρησις ... γέρως ἀναξία Luc.Tyr.9, τοῖς συλληψομένοις ὑμῖν γέρα προτιθέντα POxy.1408.16 (III d.C.).

4 esp. ganancia, gajes, regalía que recibían los sacerdotes en los sacrificios γέρη δὲ λαμβάνει τὸ δέρμα καὶ τὸ σκέλος IC l.c., cf. Th.1.25, X.Lac.15.3, Sokolowski l.c., PEleph.14.13 (III a.C.)
prebenda βαστοφορικοῦ (sic) γέραως PSI l.c.
• Etimología: De *gerH2- ‘madurar’, ‘envejecer’ en grado P/ø que c. otros vocalismos ha dado gr. γραῦς, γέρων, ai. járant y cuyo sent. originario estaría ligado a la noción de ‘viejo’, ‘parte de honor reservada al anciano’.