γάμμα, τό
• Alolema(s): γέμμα Democr.B 19


indecl., la letra gamma tercera del alfabeto gr., Democr.l.c., ὥστε κεῖσθαι ὥσπερ γ. ὕπτιον X.Oec.19.9, cf. Cyr.7.1.5, ὀψὲ γὰρ ἐχρήσαντο τῷ γ. Plu.2.277d, Lyd.Mag.2.4
como apodo de una hetera Ἑρπυλλὶς δὲ ἡ Κυζικηνὴ ἑταίρα Γάμμα Ptol.Chenn.5.27, cf. Γ.
• Etimología: Prést. sem., cf. hebr. ǧimel.