βόμβυξ, -υκος, ὁ


I mús.

1 plu. instrumento de viento hecho de madera flauta o albogue ἐν χερσὶν βόμβυκας ἔχων, τόρνου κάματον A.Fr.57.3, cf. Arist.Aud.800b25, Plu.2.713a.

2 tb. plu., más concr. cuello de la flauta, Poll.4.70.

3 nota más grave de la escala musical ἀπὸ τοῦ βόμβυκος ἐπὶ τὴν ὀξυτάτην Arist.Metaph.1093b3 (= Pythag.B 27), cf. βομβυκής.

II entom.

1 gusano de seda Hsch.
capullo del gusano de seda en una fase evolutiva dif. de βομβυλιός q.u., Plin.HN 11.76, 77.

2 abejorro Hsch.

III rel. a las fibras textiles

1 tela o ropa de seda procedente de Arabia o Siria, Alciphr.4.14.4, Prop.2.3.15, Plin.HN 11.78, Gloss.4.313.

2 copo del algodón procedente de Egipto, Plin.HN 19.14.

IV recipiente del tipo στάμνος entre los laconios, Hsch., AB 1354.
• Etimología: Palabra viajera que viene de oriente y que prob. esté en el turco pámbuk, cf. πύμβαξ.