βύβλος, -ου, ἡ
• Alolema(s): βίβλ- Hermipp.63.13, D.18.259, 19.199, Thphr.HP 4.8.4; βύβλον AP 9.98 (Stat.Flacc.)
• Prosodia: [-ῠ-]


I bot.

1 papiro, Cyperus papyrus L., utilizado como alimento βύβλου καρπός A.Supp.761, cf. Hdt.2.92, Str.17.1.15, Phryn.270
esp. el tallo apreciado por los muchos usos de su fibra ἐκ τῆς βίβλου ἱστία τε πλέκουσι Thphr.l.c., cf. Hdt.2.96, τιμὴ βίβλου μυριάδων δύο el precio de 20.000 papiros, PTeb.308.7 (II d.C.).

2 στεφανωτρὶς β. papiro coronario variedad de papiro utilizado para hacer coronas, Theopomp.Hist.106, 107.

II elaborado para soporte de la escritura hojas o rollo de papiro, papiro ταῦτ' οὐ πίναξίν ἐστιν ἐγγεγραμμένα οὐδ' ἐν πτυχαῖς βύβλων κατεσφραγισμένα A.Supp.947, cf. Hdt.2.100, καὶ τὰς βύβλους διφθέρας καλέουσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ οἱ Ἴωνες y los Jonios llaman a los papiros «vitelas» (por haberlas usado) desde antiguo Hdt.5.58, cf. bis, Hermipp.l.c., (τέχναι) φελλῶν καὶ βύβλων καὶ δεσμῶν ἐργαστικαί las artesanías del corcho, el papiro y la cordelería Pl.Plt.288e, cf. Plot.2.7.2.

III 1libro objeto de comercio, X.An.7.5.14
libro, tratado filosófico ἐκ τοῦ ἀδύτου τῆς βύβλου de lo más recóndito del libro de la Verdad de Protágoras, Pl.Tht.162a, científico λαβὼν τὰς βίβλους (de Anaxágoras) Pl.Phd.98b, cf. IG 22.3783.4 (II a.C.), βίβλοι ὑπ' ἐμεῖο γραφεῖσαι Democr. en Hp.Ep.18, cf. anón.mat. en POxy.470.24, de adivinación τὰς βίβλους τὰς περὶ τῆς μαντικῆς αὐτῷ κατέλιπεν le dejó en herencia sus libros sobre la adivinación Isoc.19.5, astrológico PPar.19.2 (II d.C.), δύο βίβλους ... ἐκ τῶν Ἑρμοῦ Clem.Al.Strom.6.4.35, cf. PMag.13.15, Vett.Val.258.18, 30, de temas literarios παλαιῶν ἔργων ἀρετὰς φυλάττουσαι βίβλοι Luc.Am.44, de tragedia AP l.c., teológico-filosófico βίβλων ... ὅμαδον ... Μουσαίου καὶ Ὀρφέως Pl.R.364e, β. θεολόγος un tratado teológico de Pitágoras, Olymp.in Alc.164, cf. Cels.Phil.1.16b, β. Μητρῳακή el libro sobre la Madre de los Dioses de Proclo, Marin.Procl.33, de libros sagrados o místicos τῇ μητρὶ τελούσῃ τὰς βίβλους ἀνεγίγνωσκες D.18.259, cf. 19.199, ἱεραὶ β. OGI 56.70 (Canopo III a.C.), β. ἱερατική PTeb.291.43 (II d.C.), cf. Luc.Philops.12, de los libros sagrados hebreos y cristianos ἡ β. γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς LXX Ge.2.4, β. Μωυσέως LXX 1Es.5.48, β. ἱερά sagrada escritura ref. al AT, LXX 2Ma.8.23, I.AI 2.347, conteniendo AT y NT, Origenes Io.1.22
en sg. ἡ β. la Biblia Aristeas 316, 1Ep.Clem.43.1
libros sagrados «cristianos» de Peregrino, Luc.Peregr.11, β. ζοῆς el libro de la vida donde están inscritos los justos destinados a salvarse Ep.Phil.4.3, cf. 1Ep.Clem.53.4, LXX Ex.32.32, Ps.68.29.

2 libro, tomo como división interna de una obra escrita, Plb.4.87.12, D.S.1.4, Gal.19.637, Vett.Val.58.16, Μούσας κληθῆναι τὰς βίβλους αὐτοῦ de Heródoto, Luc.Herod.1.

IV c. otras utilidades tira o banda de papiro usada para sujetar un sello, Hdt.2.38, para el pelo β. εὐρύναντες ἀντὶ διαδήματος Ph.2.522, usado como estera para protegerse ὑπὸ βύβλους καθεύδο (sic) PVindob.Worp 24.6 (III/IV d.C.).
• Etimología: Gener. se identifica c. el n. de la ciu. de donde provenía el papiro, en fenicio Gbl, hebr. Gval, pero hay algunas dificultades fonéticas.