βῡνέω


taponar, hinchar fig. χρυσίῳ ... ἐβύνουν τὸ στόμα le tapaba la boca con dinero Ar.Pax 645, cf. Cyr. en REA 64.1962.100, Phot.β 311.
• Etimología: Gener. se postula un tema *βυσ- c. infijo nasal > *βυνέσω. Otros parten de *βῡνω < *βύσνω. En cualquier caso debe tratarse de un grupo expresivo puesto en rel. por algunos c. términos expresivos en las lenguas ide. que parecen responder a una r. *beu- o *bheu-.