βυβλάριον, -ου, τό
• Alolema(s): βιβλ- Antisth.171, PMich.504.15 (II d.C.)


librillo para la escuela β. καινόν fig. de la disposición de la mente, Antisth.l.c.
documento escrito ἐπιζητήσαντος αὐτοῦ βυβλάριά τινα, ἃ ἐδεδώκειν ἐν φυ(λακῇ) PLille 7.7, cf. PCair.Zen.269ue., 581 (todos III a.C.)
op. χάρτη PMich.l.c., τῶν σητοκόπων βυβλαρίων τὰ κάτω las partes de abajo de documentos comidos de polilla, AP 11.78 (Lucill.), cf. Cyran.2.40.12.