βρᾰβεῖον, -ου, τό
• Alolema(s): ép. -ήϊον Opp.C.4.197
• Grafía: frec. graf. βραβῖον IG 14.748.12 (Nápoles II d.C.)


1 premio del certamen, SEG 27.119.40 (Delfos III a.C.), IPr.118A.9 (I a.C.), νείκης ISmyrna 548.8 (imper.), Aesop.254, τῆς μάχης Plu.2.742c, cf. Ph.1.167, ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ β. 1Ep.Cor.9.24, cf. IG l.c., βραβήϊα ... μόθοιο Opp.l.c., cf. Poll.3.145, Hieron.Ep.121.10
consistente en una palma, corona u otro objeto dorado τιμηθεὶς χρυσείῳ βραβείῳ IGR 4.160.15 (II d.C.), cf. Sardis 79A.17 (III d.C.)
fig. premio c. gen. objet. ἀρετῆς Men.Mon.124, en lit. judeocristiana, Ph.1.101, c. gen. explicativo β. τῆς ἄνω κλήσεως el premio consistente en la llamada de arriba, Ep.Phil.3.14, cf. Hieron.Ep.49.14
esp. de la corona o la palma del martirio, Mart.Pol.17.1, Chrys.M.49.317, 52.622, τοῦ μαρτυρίου Ast.Am.Hom.12.3.3
en lit. hermética Corp.Herm.18.10.

2 astrol. arbitraje, adjudicación τὸ τῆς οἰκοδεσποτείας β. PPrincet.75.13 (II d.C.), πότερον ὁ τὸ φαῦλον ἢ ὁ τὸ ἀγαθὸν ἀποτελῶν, κἀκείνῳ τὸ β. τοῦ ἀποτελέσματος ἀπονέμειν Vett.Val.275.28, cf. 165.12.

3 β.· στάδιον Hsch.