βράγος, -εος, τό


fango Hsch.
• Etimología: Gener. es interpr. como forma maced. por βράχος, βράχεα q.u.; pero quizá rel. c. gr. moderno βραγός < *μραγός de la r. *mereg-, cf. lat. margo ‘borde’, airl. mruig ‘límite’.