βούλησις, -εως, ἡ


I 1deseo, acto de voluntad, voluntad Th.1.92, 3.39, Pl.Grg.509d, ἡ δὲ β. πάρα la voluntad está presta E.IT 1019, βούλησιν ἐλπίζει espera y desea Th.6.78, ἡ παρ' ἑκάστου β. la voluntad de cada uno D.3.19, κατὰ τὴν βούλησιν conforme al deseo Pl.Cra.420d, Plb.4.82.5, κατὰ τὴν ἰδίαν βούλησιν por la propia voluntad Vett.Val.201.9, βουλήσει καὶ προθυμίᾳ Phld.Cont.fr.90.10, παρὰ τὴν βούλησιν contra el deseo Arist.EN 1136b24, cf. Epicur.Ep.[2] 77, Plb.27.15.1, πρὸς τὴν Ῥωμαίων ἀντιπράττοντες βούλησιν Plb.27.4.9, μέτρῳ τῇ βουλήσει χρωμένους entregándose al deseo con mesura Aristid.Or.15.31
buena disposición unido a προσδοκία Plb.3.34.6, a προθυμία Plb.3.109.5, χωρὶς τῆς βουλήσεως sin el consentimiento Plb.4.9.5
en plu. φανερὰς κατέστησε τὰς αὑτοῦ βουλήσεις puso de manifiesto sus propias intenciones Is.7.2, cf. Pl.Lg.688b, Arist.Rh.1378b19, Gal.17.2.27
voluntad de dios, Polystr.Contempt.13.8, κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ βούλησιν por deseo del dios fórmula tardía IStratonikeia 171.1, cf. 1Ep.Clem.42.4, POxy.130.11 (VI d.C.)
ref. a la generación del Hijo por voluntad del Padre, esp. en la doctrina arriana καθὸ καὶ εἰκόνα βουλήσεως ὀνομάζουσιν Basil.Eunom.M.29.565B
τελευταία β. última voluntad, PMasp.151.54 (VI d.C.), cf. Cod.Iust.6.6.4.1
de donde testamento β. ἔγγραφος PLips.33.2.10, POxy.3756.12, 15 (IV d.C.), ἔγγραφος ἢ ἄγραφος β. Iust.Nou.107.2.

2 volición, voluntad, deseo identificado con ὄρεξις Arist.de An.433a23, distinto de προαίρεσις Arist.EN 1111b19, unido a θυμός y ἐπιθυμία Olymp.in Grg.12.3, ref. a la doctrina gnóstica ἡ β. καὶ ἡ κρίσις καὶ ἡ ἄσκησις ἡ αὐτή Clem.Al.Strom.2.16.77.

3 decisión πράσσειν βούλησιν E.HF 1305, ἀμετάβλητος β. decisión irrevocable, PMasp.169b.31 (VI d.C.)
dictado, designio ἑπόμενος τῇ τοῦ Σεβαστοῦ βουλήσει ITemple of Hibis 4.16 (I d.C.).

II significado, sentido de una palabra, Pl.Cra.421b, de un poema, Pl.Prt.344b, de la ley, Clem.Al.Strom.1.28.179.