βολέω


1 lanzar, proyectar de la tríada identificada c. Hécate y en rel. c. el número seis ἑκατηβελέτιν (ἐκάλουν) ... ἀπὸ τοῦ τὴν τριάδα ... βολήσασαν ... ἀπογεννῆσαι αὐτήν (la llamaban) proyección de Hécate porque la tríada al proyectarla la engendró, Theol.Ar.37.

2 perf. βεβολήατο, βεβολημένος v. βάλλω.