βλάβομαι
• Prosodia: [-ᾰ-]
• Morfología: [sólo 3a pers. sg.]


1 de pers. ser o estar torpe βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι Il.19.166
fig. de un orador resultar torpe βλάβεται δὲ λιγύς περ ἐὼν ἀγορητής Il.19.82.

2 de cosas estar estropeado o dañado de la cuerda de un arco Anacreont.33.26.