βιβρώσκω
• Morfología: [v. med. fut. βεβρώσεται Od.2.203, βρώσεται Philostr.VA 3.40; v. pas. aor. part. βρωθέντας Gal.14.246; perf. opt. βεβρώθοις Il.4.35, part. βεβρῶτες S.Ant.1022]


1 comer, devorar c. ac. κακὰ φάρμακα Il.22.94, ἀναρίστητος ὢν κοὐδὲν βεβρωκώς Eup.77, τὰ βρώματα Hp.Dieb.Iudic.5, εἰ γὰρ βρώσεταί τι τούτων Philostr.l.c., en v. pas. τὰ σκήνεια τῆς [σκη]νῆς εὕρηκα βεβρωμένα encontré los tirantes de la tienda comidos por los gusanos, PCair.Zen.353.3 (III a.C.), ῥίζα ... βεβρωμένη raíz agusanada Dsc.3.9
c. gen. part. (λέων) βεβρωκὼς βοός Od.22.403, ἀνδροφόρου ... αἵματος λίπος S.l.c., βεβρωκὼς κρειῶν τε καὶ αἵματος Theoc.25.224
abs. ὁκότε νεωστὶ βεβρωκὼς εἴη inmediatamente después de comer Hp.Epid.5.6, cf. Hp.Aff.61, ἃ ἐπερίσσευσαν τοῖς βεβρωκόσιν Eu.Io.6.13, op. πεινάω: ὁ λέων ... μὴ πεινῶν καὶ βεβρωκὼς πραότατος Arist.HA 629b9, cf. Fr.232, Plb.3.72.6
en v. pas. κρεηφαγίη πολλὴ παρὰ τὸ ἔθος βρωθεῖσα Hp.Acut.10, (συροπέρδιξ) βρωθῆναί τε ἡδίων τοῦ ἑτέρου Ael.NA 16.7, τὸ βρωθὲν ἐπέφθη lo comido se cuece Arr.Epict.2.9.18, cf. Hp.Aff.4, Lyc.414, 912, 1251, 1421, D.P.Au.1.4, Ael.VH 1.9
ser pastado ἕως τοῦ βεβρωμ(ένου) χόρτου PStras.119.23 (I d.C.)
ser mordido τοὺς ὑπὸ τῶν κροκοδείλων βρωθέντας Gal.l.c., cf. PSI 760.4 (III/IV d.C.).

2 usos fig. devorar c. ac. de pers. en el sent. destrozar, acabar con ὠμὸν βεβρώθοις Πρίαμον Il.4.35
c. ac. de cosa gastar, consumir en v. pas. χρήματα κακῶς βεβρώσεται Od.2.203
en v. pas. de dientes estar cariados Hp.Epid.4.19, 25
c. gen. nutrirse, imbuirse τῶν μελῶν τῶν Φιλοκλέους Ar.V.463.
• Etimología: De la r. *gerH3- ‘tragar’ en grado ø y red., cf. ai. gīrṇá- ‘tragado’, lituan. gìrtas y c. otro grado vocálico ai. gárgara- ‘barranco’, gr. βορά, lat. uorō, etc.