βᾰφή, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): lacon. βαφά Hsch.


I 1acción de mojar, baño ref. a la sangre πορφυρέα A.Pers.317, de la sangre de la Hidra en la que Heracles empapa las flechas, E.HF 1188, del vino muy aguado ὁ οἶνος ... ἀποβάλλει τὴν βαφήν Plu.2.650b
crist. bautismo διὰ τῆς ἁγνοτάτης βαφῆς ἀναγεννηθῆναι Θεῷ Hom.Clem.7.8.

2 temple de metales οὐδ' οἶδα ... χαλκοῦ βαφάς A.A.612, τὰ σιδήρια τὴν ... βαφὴν ἀνίησι διὰ τὴν θερμότητα Thphr.HP 5.3.3, cf. Plu.2.395b, Gal.10.717, Eust.1636.15, de la daga de Alejandro Magno λιθοκόλλητος ... μάχαιρα δὲ θαυμαστὴ βαφῇ Plu.Alex.32
fig. temple, fuerza en compar. entre cualidades morales y la βαφή de los metales, del valor de Áyax βαφῇ σίδηρος ὥς S.Ai.651, de los estados militaristas τὴν ... βαφὴν ἀνιᾶσιν, ὥσπερ ὁ σίδηρος, εἰρήνην ἄγοντες Arist.Pol.1334a8, β. τις ὁ θυμός ἐστι καὶ στόμωμα Plu.2.988d.

3 medic. infección ἀναπνοῆς γὰρ ἐς μετάδοσιν ῥηϊδίη β. Aret.CD 2.13.1.

4 alquim. baño quizá para dorar, Zos.Alch.168.2.

5 β.· lacon. ζωμός Hsch.

II ref. al color

1 tinte, teñido, color esp. de la púrpura como colorante, Hdt.3.22, β. καὶ ... πλύσις Arist.Sens.445a14, θησαυρὸν εὑρίσκει βαφῆς Ach.Tat.2.11.8, de prendas teñidas: ref. a la túnica nupcial de Ifigenia κρόκου βαφὰς δ' εἰς πέδον χέουσα A.A.239, cf. PZen.Col.15.5 (III a.C.), de vestimenta y tez de las Erinis, Lyc.1137
pintura, afeite χειλέων βαφαί Philostr.Ep.22, cf. Gr.Nyss.Virg.p.334
fig. tinte indeleble, barniz dicho de la formación militar ὅπως ... δέξοιντο (los soldados) ὥσπερ βαφήν Pl.R.430a, de los efectos permanentes de la formación musical μὴ ... ἐκπλύναι τὴν βαφὴν τὰ ῥύμματα ταῦτα Pl.R.430a, τὴν βαφὴν οὐκ ἀνιέντα τῆς τυραννίδος Plu.2.779c.

2 color, coloración natural, Arist.Col.791a5, cf. 793a24, de plantas o flores, Thphr.HP 4.6.5, Luc.DMort.5.2, del color de la pupila, Ach.Tat.6.7.1.

III como lugar para teñir tinte, tintorería ἔπεμψα ... εἰς βαφὴν ἐρ[ί]δια POxy.1293.24 (II d.C.).