βασιλίσκος, -ου, ὁ


I dim. de βασιλεύς príncipe, régulo Plb.3.44.5
aplicado al rey de los nubios SEG 32.1601.24, OGI 200.18 (ambas Axo IV/V d.C.), 201.1 (VI d.C.), de los suanos del Cáucaso, Men.Prot.6.1.500, 582
en una invocación gnóstica a la divinidad Ὀπιανὸς βασιλίσκος POxy.1566.9 (IV d.C.)
en sent. peyor. rey de poca categoría, reyezuelo ὅτι βασιλίσκους ἀντὶ βασιλέων τοῖς Σπαρτιάταις γεννᾶν προαιρεῖται Heraclid.Lemb.2.

II zool.

1 orn. reyezuelo, Troglodytes paruulus en una fábula ὁ Αἰσώπου β. ἐπὶ τῶν ὤμων τοῦ ἀετοῦ Plu.2.806e, cf. Ruf.Fr.117.20, Philagr. en Aët.11.11
como anim. representativo de músicos y amantes de la armonía Artem.4.56, cf. βασιλεύς IV 2 y βασιλικός B VI 1.

2 ict. n. dado a diversos peces:

a) uno de roca no identificado, Opp.H.1.129;

b) otro, prob. de río, de gran colorido, Marc.Sid.26;

c) otro n. del priste Sch.Opp.H.1.370;

d) otro n. del ὀνίσκος, tal vez pescadilla Sch.Opp.H.1.593.

3 basilisco cierta serpiente, Ps.Democr.B 300.7a, LXX Ps.90.13, Plin.HN 8.78, Philum.Ven.31
sobre sus aspectos fabulosos y mágicos, Ael.NA 2.5, Hld.3.8.2
como representación de hombres poderosos y ricos, Artem.4.56
entre los egipcios como representación de la eternidad y por ello grabado en la cabeza de las estatuas de los dioses, Horap.1.1, cf. βασιλεύς IV 1.

III astr. Régulo n. de una estrella en la constelación de Leo, Gem.3.5, Heph.Astr.2.18.68, Sch.Arat.147, cf. βασιλικός B VI 4.

IV medic. n. de un tipo de vendaje Sor.Fasc.8, cf. βασιλικός B VI 2.

V fem. bot., lat. herba basilisca tb. llamada en lat. herba regia, albahaca, Ocimum basilicum L., Ps.Apul.Herb.130, cf. βασιλικός B VI 3.