βᾰσῐλεύς, -έως, ὁ
• Alolema(s): βασιλῆς ISKouklia 237.7 (VI/V a.C.); βασιλεός Schwyzer 688c.8 (Quíos V a.C.); βαἱλεύς IG 5(1).885 (Laconia II a.C.)
• Morfología: [sg. ac. βασιλῆα Il.2.188, βασίληα IG 12(2).6.45 (Mitilene III a.C.), βασιλῆ Orác. en Hdt.7.220, βασιλέια IG 22.495.15 (IV a.C.), 654.36 (III a.C.); gen. βασιλῆος Il.4.338, βασίληος Alc.387, βασιλῆϜος IChS 217.6 (Idalion V a.C.), 16 (Pafos IV a.C.), βασιλέος Schwyzer 83B.23 (Argos V a.C.), βασίλεος IG 12(2).526b.18 (Ereso III a.C.), βασιλεῖος IG 9(2).517.2 (Larisa III a.C.), βασιλεῦς SEG 9.5.12 (Cirene II/I a.C.); dat. βασιλῆϊ Il.3.170, βασίλει IG 12.Suppl.122.11 (Ereso III/II a.C.), βασιλεῖι IG 7.4136.2 (II a.C.); plu. nom. βασιλῆες Il.2.445, βασίληες Sapph.17.4, βασιλῆς S.Ai.189, βασίλεες ILesb.122.3 (Ereso I d.C.), βασίλειες IG 12(2).646a.45 (Neso); ac. βασιλῆας Il.2.250, βασίληας IG 12(2).645a.13 (Neso III a.C.), βασιλῆς S.Ai.390, βασίλεας IG 12.Suppl.3.23 (Mitilene II a.C.), βασιλεῖς IG 22.558.8 (IV a.C.); gen. βασιλήων Il.8.236, IG 12(2).645a.27 (Neso III a.C.); dat. βασ]ιλήεσσι IG 12(2).645a.7 (Neso III a.C.)]


I 1rey, soberano

a) gener. διοτρεφέες βασιλῆες Il.1.176, 2.445, Od.4.63, Hes.Th.82, ἐκ δὲ Διὸς βασιλῆες Hes.Th.96, Call.Iou.79, ὑπερμενέων βασιλήων Il.8.236, Od.13.205, σκηπτοῦχος Il.1.279, Od.2.231, β. ... σκῆπτρον ἔχων Il.18.556, unido a un subst. ἀνήρ Il.3.170, Hdt.1.90, Philostr.VA 2.37, ἄναξ β. rey soberano, Od.20.194, cf. A.Pers.5, op. τύραννος Arist.Pol.1285b8, EN 1160b3 (aunque frec. aplicado a tiranos, v. I 2)
plu. βασιλεῖς Reyes tít. de una comedia de Nicóstrato, Ath.230d;

b) en Hom. del soberano local o de los distintos héroes de la nobleza de los tiempos arcaicos βασιλῆες Ἀχαιῶν Il.23.36, 24.404, Od.1.394, pertenecientes al consejo Il.9.59, c. función soberana y poder de decisión, de Agamenón εἷς β., ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ... σκῆπτρον τ' ἠδὲ θέμιστας Il.2.205
tb. fuera de Hom., de los Atridas βασίληες Sapph.17.4;

c) en este sent. c. posibilidad de gradación: compar. βασιλεύτερος rey de mayor rango καί μοι ὑποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι Agamenón a Aquiles sométase a mí por cuanto que soy un rey de mayor rango, Il.9.160, cf. A.R.4.1102, en sup. Ἀτρεΐδη, σὺ μὲν ἄρχε· σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι Il.9.69;

d) de reyes posteriores
de Epito, Pi.O.6.47, del rey de Síbaris, Hdt.5.44, τὸν Σιδωνίων βασιλέα Theopomp.Hist.114, IG 22.141.5 (IV a.C.), cf. Call.Cer.114, Dian.255
del rey de Persia μέγας β. A.Pers.24, β. ὁ μέγας Hdt.1.188, ὁ β. Hdt.1.132, Arist.Pol.1304b13, frec. sin art., Hdt.7.174, Th.8.48, Ach.Tat.3.25.5, de Hierón Συρακόσιον ... βασιλῆα Pi.O.1.23, cf. Hdt.7.161, de Pisístrato, Eup.137, de Alejandro Magno, Men.Col.Fr.2.4, IG 12(2).526b.18 (Ereso III a.C.), de los reyes helenísticos Σελεύκου τοῦ βασιλέως Antiph.Iun.6.4, cf. IG 22.641.13 (III a.C.), Call.Del.187, Ap.26, tb. c. el tít. βασιλεὺς βασιλέων rey de reyes de Darío IM 115a.1 (V a.C.), de los reyes partos, Plu.Pomp.38, D.C.37.6.2, de los hijos de Cleopatra, Plu.Ant.54;

e) en Roma del emperador τὸν ἐμὸν βασιλῆα ref. a Augusto AP 10.25 (Antip.Thess.), β. Ῥωμαίων BGU 588.10 (I d.C.), cf. Paus.10.32.19, IGR 4.341 (Pérgamo II d.C.), IG 22.3632.8 (Eleusis II d.C.), FD 4.275 (IV d.C.), ya como tít. βασιλεῖς αὐτοκράτορες IG 22.1088.9 (II d.C.), β. αὐτοκράτωρ IG 5(1).572.5 (Laconia III d.C.), οἱ θειότατοι βασιλεῖς POxy.1185.21 (II d.C.), οἱ μεγάλοι βασιλεῖς IG 22.1077.22 (III d.C.);

f) de dioses rey, soberano Ζεὺς δὲ θεῶν β. Hes.Th.886, θεῶν β. καὶ ἀνδρῶν Hes.Th.923, cf. h.Cer.358, A.A.355, Alc.387, 296a.3, Archil.301.2, Emp.B 128.2, Ar.Nu.1, tb. de Zeus θεῶν β. ὁ μέγας Pi.O.7.34, y, como epít., en Lebadea εἰς τὸν ναὸν τοῦ Διὸς τοῦ βασιλέως IG 7.3073.90 (Lebadea II a.C.), Paus.9.39.4, 5, D.S.15.53, en Paros IG 12(5).134.3, 234, en Entras de Jonia IEryth.201a.77 (III a.C.), pero Κῦρος ἔθυε πρῶτον μὲν Διὶ βασιλεῖ de Ahuramazda X.Cyr.3.3.21, cf. Arr.An.4.20.3, en lit. del VT y crist. ὁ β. ὁ μέγας de Yaveh LXX Ps.47.3, 94.3, tb. c. el tít. β. βασιλέων LXX Da.2.37, de Dios δέσποτα ἐπουράνιε βασιλεῦ τῶν αἰώνων 1Ep.Clem.61.2.

2 fig. de lo que domina sobre todo el rey πόλεμος ... πάντων δὲ β. Heraclit.B 53, νόμος ὁ πάντων β. Pi.Fr.169.1, τοὺς τῶν πόλεων βασιλεῖς νόμους Alcid.25, del hombre como rey de la creación τὸν βασιλέα πάντων τῶν κατὰ γῆν Cosm.Ind.Top.3.35.

II por ext. o anal.

1 soberano, príncipe de un prítanis perteneciente a un familia de régulos de Jonia, como apodo ὁ β. Arist.Ath.41.3, βασιλέων οἶκοι propiedades de la familia real n. de una región de Quíos Ἀθῆνα 20.168B.11 (III/II a.C.)
en lit. crist., de Cristo β. τῶν Ἰουδαίων Eu.Matt.2.2, cf. Eu.Marc.15.9, como salvador σωτῆρα, βασιλέα καὶ θεὸν ἡμῶν Const.App.2.24.7, de los creyentes γίγνονται ἀξιωματικοὶ καὶ βασιλεῖς Mac.Aeg.Hom.15.35, cf. Clem.Al.Strom.6.16.149
del príncipe de los infiernos βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου Apoc.9.11.

2 hombre poderoso, amo πένητες καὶ βασιλεῖς Ps.Phoc.13, cf. Men.Comp.2.169, Luc.Nigr.20, Gall.20.

3 del que por su excelencia es superior en su especie οἰωνῶν β. del águila, A.A.114, cf. Pi.O.13.21, Luc.Icar.14, β. ἐστ' ὀρχίλος ὄρνις Ar.Au.568, de otras aves ὡς βασιλεῦσι ὑπείκουσι D.P.Au.2.5, λόγων β. rey de la elocuencia Philostr.VS 598, cf. Luc.Rh.Pr.11, de Homero ὁ τῶν ποιητῶν β. Ath.40a, del filósofo estoico μόνος β., μόνος πλούσιος Luc.Herm.16, de ríos Φᾶσις ... β. Call.Fr.7.34, cf. en sup., D.P.353, en el prov. βασιλέως ἐγκέφαλος de un bocado exquisito Clearch.51a, del vino, Io Eleg.1.12, de una clase de higos muy preciados ἰσχάδες βασιλέως Poll.6.81
en el banquete y en juegos de niños el que manda o decide las reglas, el rey συμποσίου δὲ β. Plu.2.622a, cf. Luc.Sat.4, Poll.9.106, Aristid.Or.26.17, tb. como n. de un juego de niños παίζειν βασιλέας jugar a reyes D.Chr.4.47.

III de diversas magistraturas

1 noble que desempeña funciones judiciales, juez βασιλῆας δωροφάγους οἳ τήνδε δίκην ἐθέλουσι δικάσσαι Hes.Op.38, cf. 202, Sol.Lg.5a.

2 sátrapa βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου A.Pers.24, cf. S.E.M.2.22, Hsch.s.u. ζατράπης.

3 en Atenas el arconte rey αὐτοῖς ὁ β. τοὺς τε νόμους ἀνέγνω Antipho 6.38, cf. Lys.6.4, Pl.Euthphr.2a, IG 13.78.54, 84.6, 104.6 (todas V a.C.), ZPE 11.1973.256.1 (IV a.C.), Paus.1.3.1, Hsch.

4 en Roma rex sacrorum de los antiguos sacerdotes c. funciones sacrificiales ἱερῶν ἀποδεικνύσθω τις ἀεὶ β. D.H.4.74, cf. 5.1, 3, 4, D.C.54.27.3.

5 gener. magistrado n. para distintas instituciones rel. c. funciones judiciales y sacrales IO 2.3 (VII/VI a.C.), Schwyzer 688.c8 (Quíos V a.C.), Arist.Pol.1322b29, IPrusias 19.12 (imper.), TLocri 1.2, 13.10, PYale 42.30 (III a.C.).

IV cien.

1 zool. n. de la serpiente basilisco Nic.Th.397.

2 orn. reyezuelo Arist.HA 592b27, 615a19.

3 abeja reina Arist.GA 759a20.
• DMic.: qa-si-re-u.
• Etimología: Etim. dud. La opinión más general es que se trata de una palabra de substrato prehelénico.
Βᾰσῐλεύς, -έως, ὁ


Basileo dolión muerto por Telamón, A.R.1.1043.