βακτηρία, -ας, ἡ
• Alolema(s): -ίη Hippon.8


bastón, vara τῇ βακτηρίῃ κόψαι Hippon.l.c., cf. Ar.Ach.682, Nu.541, Au.1629, Ec.150, 546, Th.8.84, X.An.2.3.11, 4.7.18, HG 6.2.19, Eq.11.4, Lys.24.12, IG 13.476.176 (V a.C.), D.37.52, Pl.Prt.310a, Hp.Ma.292a, Thphr.CP 6.18.9, Men.Sam.577, ἀμπελίνη βακτηρία Plb.29.27.5, νεανίσκος ... τῇ βακτηρίᾳ πατάξας Plu.Lyc.11, Sol.29, Them.11, Pyrrh.34.8, Lys.15, 2.147a, 182d, Plot.4.5.4, como atributo característico de los filósofos, Ephipp.14.11, Nil.M.79.720A
tb. como distintivo de los jueces, Ar.V.33, D.18.210, Arist.Ath.65.2, Sud., y gener., como símbolo de autoridad, LXX 1Re.17.40, Ps.22.4, Gr.Naz.M.36.649B, Thdt.M.80.1028B
fig. συκίνη β. bastón de higuera prov. por una ayuda inútil, Alciphr.4.14.2, Macar.7.83, τοῦ γήρως τοὐμοῦ βακτηρίαν ἔσεσθαι προσδοκῶν esperando que sería el báculo de mi vejez Hld.1.13.1.