βαδίζω
• Morfología: [fut. act. y med. gener. contr., pero βαδίσεις D.Chr.10.8]


I 1andar, caminar, pasear, ir paso a paso ἐπιστροφάδην δ' ἐβάδιζεν h.Merc.210, μετ' αὐτοῦ βαδίζων Isoc.18.5, ὁ δ' ἠλίθιος ὥσπερ πρόβατον βῆ βῆ λέγων βαδίζει Cratin.45, βαδίζειν ἀρρύθμως Alex.263.2, εὐρύθμως βαδίζειν Aristid.Quint.31.6, τετρωμένον ... καὶ βαδίζειν οὐ δυνάμενον Isoc.19.39, ἐπὶ τῶν τεττάρων ποδῶν βαδίζειν ἐπεχείρησεν Gal.17(2).245, cf. Arr.An.7.3.3, Philostr.VS 557, VA 5.9, ἆρα οὐχ ... ἀνυπόδητος βαδίσεις; D.Chr.l.c.
tb. en v. med. βαδιοῦνται ὀρθοὶ ἐπὶ δυοῖν σκελοῖν Pl.Smp.190d, cf. Gal.4.43, Ach.Tat.2.10.1
en v. act. de un ejército marchar al paso, Hell.Oxy.11.6, Ael.Tact.36.4, I.Ap.2.24
op. τρέχω y πλέω Pl.Grg.468a, op. τρέχω X.Cyr.2.3.10, op. πλέω D.19.164
medic. ir gota a gota τά τε οὖρα σπάνια βαδίζει los escasos orines caen gota a gota Dieuch.14.13.

2 gener. ir, caminar Pl.Phdr.227d, R.515c, Antipho 5.24, E.Ep.5.29, Arist.Metaph.1048b31, Aen.Tact.10.15, βάδιζε ¡ve! Men.Epit.376, Sam.258
c. ac. int. recorrer un camino βάδον βαδίζομεν Ar.Au.42, βαδίσαι μακρὴν ὁδόν Hp.Int.44, ὁδός, ἣν πειρῶμαι βαδίζειν X.Mem.2.1.11, ἀεὶ μίαν ἀτραπὸν βαδίζουσι Arist.HA 622b25, del sol βαδίζει τὸν ἐνιαύσιον κύκλον E.Ph.544
c. dat. ὁδῷ βαδίζων yendo por un camino Luc.Tim.5
c. giro prep. Μεγαρόθεν Pl.Erx.392b, εἰς Τακόνα POxy.743.29 (I a.C.), εἰς ἀγοράν Plot.3.1.1, ἐπ' οἰκίας βαδίζων entrando en las casas D.18.132, ἐπὶ τὴν οἰκίαν Test. en D.21.121, ἀπὸ κεφαλῆς τὴν ἀρχὴν ποιησάμενοι βαδιοῦμεν ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος Nicol.Prog.p.69
tb. en v. med. οὐ βαδιεῖ δεῦρ' ὡς ἐμέ; ¿no vendrás aquí cerca de mí? Ar.Th.617, ὡς τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνθρώπων βαδιεῖται Ar.Pl.495
de jinetes cabalgar ἀνὴρ Φρὺξ ἐπὶ κτήνους ἐβάδιζεν D.Chr.34.5
de navegantes navegar X.Oec.16.7, Is.1.31, de un barco, LXX In.1.3
de anim. marchar X.Cyn.5.31, D.P.Au.1.31, βαδίζουσι ... κατὰ ζυγά van (las sepias) por parejas Arist.HA 544a5, κοχλίας αὐτομάτως βαδίζων un caracol (mecánico) que se mueve por sí mismo Plb.12.13.11.

II usos fig. c. giros prep.

1 de pers. entrar ἐβάδιζεν ἂν ἡ γνησία εἰς τὰ ἑαυτῆς πατρῷα la hija legítima habría entrado en posesión de la herencia de su padre Is.3.62, τοὺς εἰς τὸ πολίτευμα βαδίζοντας los que entran en el gobierno Arist.Pol.1293a24, cf. 1298a15, 1299a36, εἰς τὰ πένθη βαδίζειν Ael.VH 6.1.

2 de pers. comportarse, proceder οὕτω μὲν οὖν βαδίζοντι ἔστιν εἰδέναι ὅτι οὐδὲν παραλέλειπται el que procede así puede saber que nada ha quedado fuera Arist.APo.97a5, βαδίζειν κατὰ τῆς ἐπιθυμίας τῆς καρδίας αὐτοῦ τῆς πονηρᾶς 1Ep.Clem.3.4, οἱ δὲ Μεγαρόθεν ... ὁμόσε τῇ φήμῃ βαδίζοντες Plu.Thes.10, τῷ λόγῳ βαδίζοντες yendo por el camino del razonamiento Plot.5.3.2
jur. proceder contra ἐβάδιζον ἐπὶ τὸν κλητῆρα ... τῆς ψευδοκλητείας procedí contra el testigo por falsa citación D.53.15
en v. med. en una argumentación pasar a hablar de πρὸς αὐτὰ ... βαδιοῦμαι κατηγορήματα D.18.263.

3 de abstr. avanzar de los primeros principios βαδίζει εἰς ἄπειρον continúa hasta el infinito Arist.Metaph.1000b28, τὸ πρᾶγμ' ἤδη καὶ πορρωτέρω βαδίζει el asunto progresa más y más lejos D.23.203, αἱ τιμαὶ τοῦ σίτου ἐπ' ἔλαττον ἐβάδιζον los precios del trigo iban bajando D.56.9, ὁδῷ βαδίζειν τὴν σκέψιν εὐαγγελιζόμενος anunciando que el asunto va por buen camino Hld.5.30.3.
• Etimología: V. βαίνω.