βίος, -ου, ὁ
• Morfología: [jón. gen. βίοιο Hes.Fr.276.1, Emp.B 115.5]


A concr.

I en rel. c. los medios econ.

1 mantenimiento, mantenencia, sustento esp. en rel. c. reservas agrícolas ᾧτινι μὴ β. ... κατάκειται ..., τὸν γαῖα φέρει, Δημήτερος ἀκτήν Hes.Op.31, cf. A.Fr.44.5, τοῖσι φέρει μὲν γαῖα πολὺν βίον Hes.Op.232, cf. 42, 316, 577, 601, βίον ἀνδράσιν ... ἐκ πεδίων ἔδοσαν Pi.N.6.10, τὰ τέκνα βίου δεόμενα Arist.HA 619b27
considerado producto de exportación μηδ' ἐν νηυσὶν ἅπαντα βίον ... τίθεσθαι Hes.Op.689
medios de vida gener. πλωίζεσκ' ἐν νηυσί, βίου κεχρημένος ἐσθλοῦ Hes.Op.634, βίου χρήμῃ πλανᾶται Archil.207.5, ἀσθενείη βίου Hdt.2.47, 8.51, εὐχαῖς βίον ... συλλεγόμενος de un mendigo, Pl.Lg.936c
esp. hacienda, peculio, fortuna οἱ ... ἡμέων πλεῖστον ἔχουσι βίον Sol.1.72, Thgn.228, πολύς β. E.Supp.861, cf. Semon.8.85, Thgn.321, Men. en Phot.β 143, ὀλίγος Ar.Pl.751, Call.Epigr.26.1, γένος ... β. τε Hdt.1.31, μετάδοσιν ἐποιήσατο τῆς ἀπὸ τοῦ βίου χορηγίας IClaros 1.P.1.16 (II a.C.), γυμνασιαρχήσαντα ἐκ τοῦ ἰδίου βίου Sardis 27.12 (I a.C.), cf. IG 5(2).516.16 (Licosura II/III d.C.), IGBulg.12.13.40 (I a.C.), IG 9(2).1107.13 (Demetríade II a.C.), Iambl.VP 170, Eu.Marc.12.44, Eu.Luc.8.43 (var.), tb. plu. οἱ ἴδιοι βίοι Plb.3.25.8.

2 avituallamiento, abastecimiento de colectivos, ciudades y estados, Pl.Lg.842c, αἱ τοῦ βίου κατασκευαί en la Atlántida, consistente en minería y productos espontáneos del campo, Pl.Criti.114e
fig. β. τοῦ κόσμου los bienes terrenales, 1Ep.Io.3.17.

3 tesoro, fortuna hallado bajo tierra, Philostr.VA 2.39.

II identificado c. el suj. de la vida

1 la humanidad συνεπιμαρτυρεῖ ... ὁ β. ἅπας toda la humanidad es testigo Arist.Mu.400a15, cf. Luc.Peregr.6, Hld.4.8.2.

2 el pueblo, la gente σκληρὸς ὁ γέρων τῷ βίῳ Men.Georg.66, ὁ β. ὁ κοινὸς S.E.P.1.237
op. ‘los filósofos’ οἱ ἀπὸ τοῦ βίου S.E.M.11.49, cf. P.1.211, κατὰ τὸν βίον λέγεται παροιμία según un proverbio popular Sch.A.R.4.61a, ὁ τοιοῦτος β. Hld.1.6.1.

III local el mundo ἐκκαθαίρειν τὸν βίον de Heracles, Luc.DDeor.15.1, χάρ[ιν τ]ούτου ἐκαλούμην μέγας ἐν τῷ βίῳ Mim.Fr.Pap.4.19.

B abstr.

I gener.

1 género o modo de vida dep. del sustento y la situación econ., esp. c. determ. cualit. ζώεις δ' ἀγαθὸν βίον (consistente en βρῶσίν τε πόσιν τε) Od.15.491, ἀργυροστερής A.Ch.1003, ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα; S.OT 1124, ἐποίησε τὸν ἀνθρώπειον βίον πόριμον ἐξ ἀπόρου Gorg.B 11a.30, cf. Antipho Soph.B 49, Athenio 1.7, ἀμέριμνος Men.Comp.2.12, Ταρτησσοῦ β. vida de Tarteso e.d. ‘vida de Jauja’, Him.10.14
determinado por el cont. amplio εἰ κεῖνός γ' ἐλθὼν τὸν ἐμὸν βίον ἀμφιπολεύοι (habla Penélope) Od.18.254, 19.127, cf. Thgn.303, (ἐν Αἰγύπτῳ) βίου τροφάς S.OC 338, cf. 446, E.Hel.254, dep. de τέχνη o τέχναι Pl.Prt.321e, Plt.299e, Hp.Morb.Sacr.1.32, Call.Fr.267.

2 casta o clase según situación econ. o profesional διεῖλε τὸ πλῆθος ... εἰς τέτταρας βίους, τοὺς δὲ δημιουργούς Str.8.7.1 (cf. A II).

3 género de vida gener., c. calificaciones diversas:

a) ἀπράγμων Archil.121, κίβδηλος Anacr.82.6, ἀπάλαμος Pi.O.1.59, cf. Democr.B 61, θαλάσσιος β. Archil.160, cf. Call.Fr.178.33, ὑπαίθριος γὰρ ὁ β. ... ἔστ' ἐν ὅπλοις Gorg.B 11a.12, cf. Plb.16.21.1, ἐπίγειος ref. anim., Arist.PA 694a2-7, Περὶ βίων Sobre los géneros de vida tít. de una obra de Epicuro, Epicur.[1] 30.5;

b) calificada como placentera o desgraciada τίς δὲ β., τί δὲ τερπνὸν ἄτερ χρυσῆς Ἀφροδίτης Mimn.1.1, τέρψις ἀνθρώπων βίῳ B.1.169, cf. Pi.Fr.126, δύσφορος A.A.859, cf. Eu.955, Emp.B 20.3, E.Hipp.383, Pl.Phlb.21a, β. ἀνεόρταστος μακρὴ ὁδὸς ἀπανδόκευτος Democr.B 230, εὐδαίμων Pl.Ti.42b, cf. Grg.494c, Men.Mon.741, Chrysipp.Stoic.3.176, σεμνόν τε καὶ ἡσύχιον βίον IG 12(7).396.15 (III d.C.);

c) en rel. c. el saber y la ciencia ὁ δὲ ἀνεξέταστος β. οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ una vida no sometida a examen no merece ser vivida por el hombre Pl.Ap.38a, ἂν ὁ β. διοικοῖτο κατὰ ἐπιστήμην Chrysipp.Stoic.3.60, cf. Pl.R.534c, Phlb.22d, Chrysipp.Stoic.3.173, Epicur.Ep.[2] 37.3;

d) identificada c. naciones o grupos Ἑλλάδος καὶ ξυμμάχων βίον ... πεφυρμένον θηρσίν θ' ὅμοιον A.Fr.181a.2, Ἰωνικός Pl.Lg.680d, Ἑλληνικός LXX 4Ma.8.8, Ὀρφικοὶ βίοι Pl.Lg.782c, Phd.95c, ἱερός de los eleos, Plb.4.73.9, β. δούλης E.Andr.89, Arist.VV 1251b13, πονητικὸς ὁ τῶν γυναικῶν β. Arist.GA 775a33, οὗτος μὲν θεῶν β. Pl.Phdr.248a, cf. Ocell.44, οὐκ ἀνθρώπων βίον, ἀλλά τινος πλεύμονος Pl.Phlb.21c, δοκίμων ἀνδρῶν βίοι de las vidas a elegir en futuras generaciones, Pl.R.618a, cf. 617d, ἥρωος β. Plu.2.416c, Diog.Oen.2.2.9, ὁ ἐν Μούσαις β. Ael.VH 14.37;

e) c. connotaciones morales vida incluso conducta βίον κορυσσέμεν ὀρθοβούλοισι μαχαναῖς Pi.P.8.75, cf. Democr.B 43, B 61, Antipho Soph.B 51, Hp.Iusi.4, βίον καὶ χρηστὸν καὶ πονηρὸν διαγιγνώσκοντα Pl.R.618c, ἄδικος β. Pl.Lg.663d, Chrysipp.Stoic.3.188, cf. Bato 3.5, πονηρ[ὸν κ]α[ὶ] λῃστρικὸν β[ίον BGU 372.2.2 (II d.C.), τοῦ βίου τῶν περὶ τὸν Ἐπίκουρον Phld.Cont.10.10, cf. 15.4;

f) definiendo la suerte de la ψυχή en la ‘otra vida’, Pl.Lg.728d, cf. Phdr.249b, ὁ β. Χριστιανῶν Clem.Al.Paed.1.13.102.

4 vida cotidiana παλιντυχεῖ τριβᾷ βίου A.A.465, βίου μεταστάσεις E.Fr.554, ἐν τοῖς ... τοῦ βίου παραλόγοις Th.8.24, cf. 2.97, E.El.235, Alc.789, Arist.Pol.1265b41, Plb.5.87.3
op. ζωή la ‘existencia en general’, Pl.Lg.803b, cf. Ti.44c, Plot.3.7.11, ὡς ὡραΐζεθ' ἡ Τύχη πρὸς τοὺς βίους Men.Fr.788
vida real op. la fingida, Hp.Vict.1.12, ὁ β. πρᾶξις ἐστ' οὐ ποίησις Arist.Pol.1254a7, ὑποκρινόμενον εὖ τοῖς βίοις haciendo en la vida real un buen papel Alex.121.6, cf. 11, τὸν ... βίον ... μιμούμενοι dicho de los poetas cómicos, Sch.Heph.p.115, ὦ Μένανδρε καὶ βίε, πότερος ἄρ' ὑμῶν πότερον ἀπεμιμήσατο; Ar.Byz. en Syrian.in Hermog.2.23 (= Ar.Byz.Fr.T 7).

5 vida, biografía por identificación c. el hombre individual, como género literario, Plu.Thes.1, Ph.2.80, Philostr.VS tít., οἱ τοὺς βίους τῶν ἀνδρῶν συνταξάμενοι D.H.Amm.1.3, de santos, Basil.Ep.2.3.

II como algo que se realiza en el tiempo

1 vida, tiempo de la vida αἰῶνα βίοιο Hes.Fr.276.1, 4 (pero cf. infra), ὁ χρόνος τοῦ βίου μου LXX Ib.10.20, cf. 1Ep.Petr.4.2, διατελεῖν βίον B.Fr.11.3, cf. Pi.P.6.27, Isoc.6.45, βίου δύντος αὐγαῖς A.A.1123, cf. Protag.B 4, Antipho Soph.B 49, 52, S.Ant.1114, τὸν μακρὸν τείνειν βίον A.Pr.537, μακραίωνος ... βίοιο de ciertos démones, Emp.B 115.5, cf. Pl.Epin.982a, βίον διαγαγεῖν Ar.Pax 439, τέρμα τοῦ βίου περάσαι S.OT 1530, ἐν δυσμαῖς τοῦ βίου Pl.Lg.770a, Prt.351b, Cri.43d, τελευτῆσαι ... βίον Pl.Lg.870e, cf. X.Cyr.8.7.17, Isoc.4.84, Pl.Phdr.242a, Phlb.63a, Arist.Pol.1272a37, ἐν βίῳ S.Ph.182, διὰ βίου Pl.Phd.68a, Is.6.54, ὁ λοιπὸς β. Plb.3.116.9, εἰς τὸ [λοι]πὸν τοῦ βίου para el resto de mis días, PEnteux.43.7 (III a.C.), ἐς τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον Hdt.6.109, pero μακάριος β. la vida eterna Clem.Al.Paed.1.10.95, Origenes Cels.4.30
como segmento de tiempo humano op. otro superior: op. αἰών ‘tiempo inmortal’ de los dioses, Simon.79, δόλιος γὰρ αἰὼν ... ἑλίσσων βίου πόρον Pi.I.8.15, ὁ β. βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή la vida es breve, el arte largo Hp.Aph.1.1, β. καὶ χρόνος μετρεῖται περιόδῳ Arist.GC 336b13, ὅσας ἂν σεαυτὸν εὐφράνῃς ἡμέρας, ταύτας βίον νόμιζε, τὰς δ' ἄλλας χρόνον TAM 3.584.9 (Termeso II/III d.C.)
op. al ‘más allá’ Pi.Fr.137.2, Antipho Soph.B 53a, ὁ νῦν β. 2Ep.Clem.20.2.

2 edad, era ὁ ἐπὶ Κρόνου β. la edad de Crono Arist.Ath.16.7.

III op. al ‘morir’

1 vida, existencia τὸν δὲ ἐκείνων βίον τεθνεῶτες Heraclit.B 62, μὴ φείσῃ βίου S.Ph.749, Πάριν ... νοσφιεῖς βίου S.Ph.1427, σῴζεσθαι E.Alc.146, Hec.12
c. ἄφθιτος, ἀθάνατος y op. θάνατος: οὐδ' ἄφθιτον ... βίον ... ἐξίκοντο τελέσαντες Simon.18.3, Κύπρις ... ἔστι δ' ἄφθιτος β. S.Fr.941.3, μή, φίλα ψυχά, βίον ἀθάνατον σπεῦδε Pi.P.3.61, θάνατος ἢ β. S.Ai.802, cf. E.Alc.21, 130, Hec.338, Call.Fr.110.40
en juego de palabras con βιός ‘arco’ (productor de ‘muerte’) τῷ οὖν τόξῳ ὄνομα β., ἔργον δὲ θάνατος Heraclit.B 48, cf. S.Ph.931, 933, 1282, 1422, Ar.Pl.34
como principio vital cuya pérdida trae la muerte βίον ἐκπνέων A.A.1517, cf. Pers.507, ἀπέψυξεν βίον S.Ai.1031, cf. El.225, E.Hel.142, κατ]άλυσιν τοῦ βίου PEnteux.29.10 (III a.C.), ὁ β. ταῦτα así es la vida fórmula en inscr. funerarias CIIud.761.14 (Eumenia, imper.), RECAM 80, 405 (Galacia), SEG 37.810 (Roma IV/V d.C.).

2 vida orgánica de las plantas ἐν φύλλοισι θαλλούσης β. ... ἐλαίας A.Pers.616, cf. Arist.GA 736b13
basado en la existencia de ψυχή Pl.Ti.73b, β. τις καὶ πνεύματός ἐστι καὶ γένεσις καὶ φθῖσις Arist.GA 778a2, cf. Ocell.13
tb. de seres para nosotros inanimados ἡλίου Hp.Flat.3
como objeto de la ciencia διεχώριζον ζῴων τε βίον δένδρων τε φύσιν Epicr.10.14.
• Etimología: N. rad. tem. en grado ø de la r. *geiH3- ‘vivir’, cf. βείομαι, ἐβίων, ζώω c. otros grados vocálicos.